1) Sahih-i Buhârî, Bedi’l-Vahy, B. 1, Hds. 1

                              Kitabu’l- İman, B. 41, Hds. 47.

                              Kitabu’n-Nikâh, B. 5, Hds. 8.

                              Kitabu’l-Itk, B. 6, Hds. 13.

                              Kitabu’l Eyman, B. 23, Hds. 64.

                              Kitabu Merakıbu’l- Ensar, B. 44, Hds. 118.

                              Kitabu’l Hıyel, B. 1, Hds. 1.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 45, Hds. 155.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu Fedaili’l-Cihad, B. 16, Hds. 1698.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’t-Tahare, B. 60, Hds. 75.

                              Kitabu’t-Talak, B. 24, Hds. 3420

                              Kitabu’l-Eyman, B. 19, Hds. 3774.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’t-Talak, B. 10, Hds. 2201

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, B. 26, Hds. 4227.

 

———————————

2) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 39, Hds. 45 (Numarn b. Beşir’den)

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Müsakat, B. 20, Hds. 107-108.

3) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 12, Hds. 3976 (Ebu Hüreyre’den.)

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’z-Zühd, B. 9, Hds. 2419- 2420.

         İmam Malik, Muvatta, Kitabu Hüsnü’l-Hulk, Hds. 3.

———————————

4) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 6, Hds. 6. (Enes b. Malik’den)

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 17, Hds. 71.

5) Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İst. 1983, C. 9, Sh. 118.

         Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Hzr. Necati Yeniel-Hüseyin Kayapınar, İst. 1987, C.1, Sh. XXIX.

6) İmam Celâlu’d-Din es-Suyûtî, Esbab-û Vurûdi’l-Hadis –Hadisler ve Sebebleri, Çev. Dr. Necati Tetik-Abdulmecid Okçu, Erzurum, 1996, Sh. 76.

         Ahmed Davudoğlu, A.g.e. C.9, Sh. 119.

         İmam Nevevî, Riyazu’s-Salihin, Tercume ve Şerhi, Çev. Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Vdğ. İst. 1997, C.1, S. 96.

7) Şurâ, 42/20.

———————————

8) Tâhâ, 20/7, Ra’d, 13/10.

9) Âl-i İmrân, 3/29.

10) Âl-i İmrân, 3/119.

11) Mü’min, 40/19.

———————————

12) Bakara, 2/284.

13) Kaf, 50/16.

14) Enfal, 8/24.

15) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 10, Hds. 33.

———————————

16) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 10, Hds. 34.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, B. 9, Hds. 4143.

———————————

17) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cuma, B. 13, Hds. 43-45.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu İ'tisam, B. 2, Hbr. 10.

         Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 7, Hds. 45.

         Sünen-i Neseî, Kitabu Salatu’l-İydeyn, B. 22, Hds. 1578.

         Sünen-i Dârîmî, Mukaddime, B. 23, Hds. 213.

———————————

18) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’z-Zühd, B. 13, Hds. 2427.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, B. 26, Hds. 4228.

         İmam Hafız el-Munzirî, Hadislerle İslâm - Terğib ve Terhib, Çev. A. Muhtar Büyükçınar, Vdğ. İst. T.Y. C.1, Sh. 56, Hds. 20. Ahmed İbn Hanbel, Müsned’den.

         El-Hafız Şihabu’d-Din Ahmed B. Ali İbnü Hacer el-Askalânî, Terğib ve Terhib, Çev. Abdulvehhab Öztürk, İst. 1982, Sh. 18, Hds. 1. Ebu Avane''nin Sahih’inden.

         Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1996, C.1, Sh. 158, Hds. 95 (Birinci Kısım).

———————————

19) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 43, Hds. 152.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’z-Zühd, B. 35, Hds. 2489.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cihad, B. 22, Hds. 3123.

         İmam Hafız el-Munzirî, A.g.e., C. 1, Sh. 63, Hds. 1. İbn Hıbban’dan, Sh. 66, Hds. 2. İbn Huzeyme, Sahih’inden.

———————————

20) Nahl, 16/106.

21) İmam Ebu’l-Hasen Ali b. Ahmed el-Vahidî, Esbâb-ı Nüzûl, Çev. Dr. Necati Tetik - Necdet Çağıl, Erzurum, T.Y. Sh. 312.

         Abdulfettah el-Kadî, Eshâb-ı Nüzûl, Çev. Doç. Dr. Salih Akdemir, Ank. 1986, Sh. 235.

         Ebu Nuaym el-Isfahânî, Hilyetu’l-Evliya - Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Çev. Said Aykut, Vdğ. İst. 1995, C.1, Sh. 296.

———————————

22) İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, Çev. Dr. Bekir Karlığa - Dr. Bedrettin Çetiner, İst. 1996, C.9, Sh. 4581.

         Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Taberî Tefsiri, Çev. Hasan Karakaya - Kerim Aytekin, İst. 1996, C.5, Sh. 240.

         İbnü’l-Esir, El-Kâmil Fi’t-Tarih Tercümesi - İslâm Tarihi, Çev. M. Beşir Eryarsoy, İst. 1985, C. 2, Sh. 69.

         Ebu Nuaym, A.g.e., C.1, Sh. 296.

23) Açıklamalı Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye), Hzr. Ali Himmet Berki, İst. 1990, Sh. 21, Md. 21.

———————————

24) Nahl, 16/115, En’âm, 6/119 ve 145.

25) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’t-Talak, B. 16, Hds. 2043-2045.

         Taberânî, Mu’cemu’s-Sağır, C.2, Sh. 210, Hds. 527.

26) Açıklamalı Mecelle, Sh. 26, Md. 79.

———————————

27) Hacc, 22/37.

———————————

28) Cin, 72/26.

29) Âl-i İmrân, 3/179.

———————————

30) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Buyu, B. 49, Hds. 69.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Fiteni ve Eşratu’s-Saati, B. 2, Hds. 4 ve 8.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Mehdî, B. 1, Hds. 4289.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 9, Hds. 2262, B. 19, Hds. 2279.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 30, Hds. 4064–4065.

         Sünen-i Neseî, Kitabu Menasıku’l-Hacc, B. 112, Hds. 2864–2867.

31) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Fiten, B. 20, Hds. 52.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cenne, B. 19, Hds. 84.

———————————

32) Enfal, 8/25.

33) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 20, Hds. 78.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 10, Hds. 2263.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 17, Hds. 49785–4976.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 20, Hds. 4013.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Melahim, B. 17, Hds. 4340.

———————————

34) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 20, Hds. 4005.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 8, Hds. 2257.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Melahim, B. 17, Hds. 4338.

35) "(Yeryüzünde) Fitne kalmayıncaya ve din (yalnız) Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur." Bakara, 2/193, Enfal, 8/39.

36) Hud, 11/113.

37) Sünen-i ibn Mace, Kitabu’s-Siyam, B. 21, Hds. 1690.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’r-Rikak, B. 12, Hds. 2723.

———————————

38) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 41, Hds. 158.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu’d-Diyet, B. 1, Hd. 1.

                                 Kitabu’l-Mağazî, B. 47, Hds. 279.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 95, Hds. 2643.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 1, Hds. 3930.

———————————

39) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mağazî, B. 63, Hds. 349.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekât, B. 47, Hds. 144.

         İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, Vdğ. İst. 1996, C. 2, Sh. 79, Hds. 1448 (2637), Ahmed İbn Hanbel, Müsned, C. 3, Sh. 4’den.

40) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mezalim ve’l-Gasb, B.16, Hds.19.

                                Kitabu’l-Ahkâm, B. 20, Hds. 31.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Akdiye, B. 3, Hds. 4-5.

         Sünen-i Neseî, Kitabu Adabu’l-Kudat, B. 33, Hds. 5387.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Ahkâm, B. 11, Hds. 1354.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Akdiye, B. 7, Hds. 3585.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Ahkâm, B. 5, Hds. 2317–2318.

———————————

41) En’âm, 6/50, Hud, 11/31.

42) İsra, 17/36.

———————————

43) Tevbe, 9/45–46.

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 13, Hds. 14. B. 8, Hds. 9.

                              Kibabu’l- Edeb, B. 42, Hds. 70.

                              Kitabu’l-İkrah, B. 1, Hds. 2.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 15, Hds. 67–68.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İman, B. 10, Hds. 2759.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 2, Hds. 4954. B. 3, Hds. 4955.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l, Fiten, B. 23, Hds. 4033.

         Taberânî, Mu’cemü’s-Sağir, çev. İsmail Mutlu, İst. 1997, C. 2, Sh. 183, Hds. 503.

———————————

2) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 15, Hds. 68’in devamında.

3) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 4, Hds. 4956.

4) Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim, Tercüme ve Şerhi, İst. 1977, C. 1, Sh. 260-261.

———————————

5) Zuhruf, 43/84-85.

6) A’râf, 7/54.

7) Yûsuf, 12/40 ve 67, En’âm, 6/57 ve 62.

8) Nisa, 4/ 59.

9) Casiye, 45/23, Furkan, 25/43-44.

———————————

10) Kalem, 68/10-13.

11) En’âm, 6/106

12) A’râf, 7/3.

13) Abdurrahman Cezirî, Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı, çev. Mehmet keskin, İst. 1989, C. 1, Sh. 454.

         Prof. Dr. Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, çev. Ahmet Efe, Vdğ. İst. 1990, C. 2, Sh. 122.

         Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihali, İst. T.Y. Sh. 143, I. Dipnot.

———————————

14) Kehf, 18/28.

———————————

15) Bakara, 2/165.

16) Âl-i İmrân, 3/31-32.

17) Tevbe, 9/24.

———————————

18) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 16. Hds. 69.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 19, Hds. 4981.

19) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 11, Hds. 56.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İman, B. 10, Hds. 2758.

         İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, çev. İsmail Mutlu, Vdğ. İst. 1996, C. 2, Sh. 410, Hds. 2212 (4309). Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs’den.

20) Sünen-i Tirmizî, Kitabu Sıfatû'l-Kıyame, B. 22, Hds. 2642

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 16, Hds. 4681.

———————————

21) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 3, Hds. 4599.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 2, Hds. 4954–4956.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman B. I, (Bab başlığında). Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir, C. 2, Sh. 109, Hds. 440.

22) Hucurât, 49/10.

23) Ebu’d-Derda (r.a.)'ın rivayetiyle Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

         "Senin bir şeyi (aşırı olarak) sevmen (sevdiğin şey hakkındaki kusurlara karşı seni) görmez ve işitmez (kör ve sağır) kılar."

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l Edeb, B. 125, Hds. 5130.

         Bu hadis hakkında Ulemânın görüşü için bkz. Aliyyü’l, Karî, Zayıf hadisleri öğrenme Metodu, çev. Ahmed Serdaroğlu, İst. 1986, Sh. 59.

———————————

24) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Bûyu ve’l-İcarat, B. 78, Hds. 3527

         Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Taberî Tefsiri, çev. Hasan Karakaya-Kerim Aytekin, İst. 1996, C. 4, Sh. 437.

         İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, çev. Dr. Bekir Karlığa, Vdğ. İst. 1985, C. 8, Sh. 3836.

———————————

25) Yûnus, 10/63.

26) Et-Taberî, A.g.e. C. 4, Sh. 436.

27) Sahih-i Müslim, Kitabu'l-Birri ve’s-Sıla, B. 12, Hds. 37.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’r-Rikak, B. 44, Hds. 2760.

         İmam Malik, Muvatta', Kitabu'ş-Şa’r- Hds. 13.

———————————

28) "Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helâl ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekten o, sizin için apaçık bir düşmandır." Bakara, 2/168. ve 208, En’âm, 6/142, A’râf, 7/22, Yûsuf, 12/5, Yâsin, 36/60, Zuhruf, 43/62.

29) "De ki: 'İnsanların Rabbine sığınırım,

         İnsanların Malikine,

         İnsanların (gerçek ilâhına,

         Sinsince kalblere vesvese ve şübhe düşürüp duran vesvesecinin şerrinden ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuruntu, kuşku fısıldar),

         Gerek Cinlerden, gerekse insanlardan." Nas, 114/1-6.

30) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İlm, B. 4, Hds. 7.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 6, Hds. 4608.

———————————

31) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 59, Hds. 2065.

         İmam Buhârî, Edebü’l-Müfred, B. 643, Hbr. 1321 (İmam Ali, r.a.'dan)

32) İmam Buhârî, Edebü’l- Müfred, B. 644, Hbr. 1322.

———————————

33) Maide, 5/8.

34) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 57, Hds. 2063.

         İmam Buhârî, Edebü’l-Müfred, B. 185, Hds. 394.

35) İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, Vdğ. İst. 1996, C. 1, Sh. 127–128, Hds. 206 (361) Ebu Nuaym, Hilye’de.

         İmam Buhârî, Edebü’l-Müfred, B. 249, Hbr. 545.

———————————

36) A’raf, 7/16–18.

———————————

37) A’raf, 7/27.

38) Sünen-i Dârimî, Mukaddime, B. 23, Hds. 208.

         Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. I, Hds. 11.

———————————

39) Et-Taberî, A.g.e. C. 3, Sh. 585.

———————————

40) "Hiç şübhesiz, Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise (onlardan) dilediğini bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa elbette o, uzak bir sapıklıkla sapmıştır." Nisa, 4/116 ve 48.

41) Bakara, 2/ 217.

———————————

42) Âl-i İmrân, 3/85–89.

———————————

43) Muhammed, 47/ 25–29.

———————————

44) Bakara, 2/205.

45) Âl-i İmrân, 3/176–177.

———————————

46) Sahih-i Buhâri, Kitabu’d-Diyet, B. 5, Hds. 17.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Kaseme, B. 6, Hds. 25–26.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’d-Diyet, B. 10, Hds. 1423.

         Sünen-i Neseî, Kitabu Tahrimu’d-Dem, B. 5, Hds. 4003–4006.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Hudud, B. 1, Hds. 4352–4353.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Hudud, B. 1, Hds. 2533–2533.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’l-Hudud, B. 2, Hds. 2302–2303.

47) Maide, 5/54.

48) Maide, 5/57.

———————————

49) Maide, 5/55–56.

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mağazî, B. 62, Hds. 345.

                             Kitabu’z-Zekât, B. 64, Hds. 96.

                             Kitabu’t-Tevhid, B. 1, Hds. 1.

———————————

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B, 7, Hds. 29–31.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’z-Zekât, B. 6, Hds. 621.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’z-Zekât, B. 5, Hds. 1584.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zekât, B. 1, Hds. 1783.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’z-Zekât, B. 1, Hds. 2428.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’z-Zekât, B. 1, Hds. 1622.

2) "Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir." Nahl, 16/125.

3) Âl-i İmrân, 3/104.

4) Fussilet, 41/33.

———————————

5) Âl-i İmrân, 3/110.

6- Tevbe, 9/100.

———————————

7) Sahih-i Buhârî, Kitabu'ş-Şehadet, B. 9, Hds. 17.

                              Kitabu Fedaili Ashabu’n-Nebî, Hds. 2-3.

                              Kitabu’r-Rikak, B. 7, Hds. 16-17.

                              Kitabu’l-Eyman ve’n-Nuzur, B. 27, Hds. 70.

         Sahih-i Müslim, Kitabu Fedailu’s-Sahabe, B. 52, Hds. 212-214.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 38, Hds. 2320-2322.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 10, Hds. 4657.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Eyman ve’n-Nuzur, B. 29, Hds. 3789.

———————————

8) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İlm, B. 50 (Bab başlığında).

         İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, Vdğ. İst. 1996, C.2, Sh. 301, Hds. 1954 (3693), Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs’den.

9) Sahih-i Müslim, Mukaddime, B. 3, Hbr. 5’in devamında.

———————————

10) Sahih-i Müslim, Mukaddime’de.

11) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 23, Hds. 4842.

12) Yûsuf, 12/76.

———————————

13) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mağazî, B. 62, Hds. 343 ve 341.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 3, Hds. 7-8.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 20, Hds. 4835.

———————————

14) Hacc, 22/74.

15) Zümer, 39/67.

16) İhlas, 112/1-4.

———————————

17) Tevbe, 9/30-31.

———————————

18) Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiru’l-Kur’ân, B. 10- Hds. 3292.

         İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, Çev. Dr. Bekir Karlığa - Dr. Bedrettin Çetiner, İst. 1985, C. 7, Sh. 3456.

         Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Taberî Tefsiri, Çev. Hasan Karakaya - Kerim Aytekin, İst. 1996, C.4, Sh. 283.

19) Et-Taberî, A.g.e. C. 4, Sh. 284.

———————————

20) Bakara, 2/79.

———————————

21) Sahih-i Buhârî, Kitabu’t-Tevhid, B. 52, Hds. 168.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Hudud, B. 6, Hds. 26.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Hudud, B. 26, Hds. 4446.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Hudud, B. 10, Hds. 1462-1463.

22) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Hudud, B. 6, Hds. 28.

———————————

23) Âl-i İmrân, 3/64.

———————————

24) İnşirah, 94/5-8.

25) Nisa, 4/48 ve 116.

26) Bakara, 2/217.

———————————

27) Âl-i İmrân, 3/89.

———————————

28) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ezan, B. 24, Hds. 50.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Mesacid, B. 42. Hds. 252.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Salat, B. 47- Hds. 554.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İmamet, B. 45, Hds. 843.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Mesacid, B. 18, Hds. 797.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’s-Salat, B. 162, Hds. 217.

         İmam Malik, Muvatta', Kitabu Salati’l-Cemaat, Hds. 3.

———————————

29) Ebu Hüreyre (ra.)'ın rivayetiyle Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

         "(İbadet için) şu üç mescidden başkasına yolculuk edilmez: El-Mescidu’l-Harem, Mescidu’r-Rasul ve Mescidu’l-Aksa."

         Sahih-i Buhârî, Kitabu Fadli’s-Salat Fi Mescidi Mekke ve’l-Medine, B. 1, Hds. 1.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Hacc, B. 95, Hds. 511-513.

         Bir diğer hadiste, yine Ebu Hüreyre (r.a.)'ın rivayetiyle Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

         "Benim şu (Medine) Mescidimde kılınan bir namaz, (Mekke’deki) Mescid-i Harem müstesna olmak üzere, başka mescidlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır."

         Sahih-i Buharî, Kitabu Fadli’s-Salat Fî Mescidi Mekke ve’l-Medine, B. 1, Hds. 2.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Hacc, B. 94, Hds. 505-510.

30) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ezan, B. 30, Hds. 42.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Mesacid, B. 49, Hds. 272.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’s-Salat, B. 161, Hds. 215.

         İmam Malik, Muvatta', Kitabu Salati’l-Cemaat, Hds. 1.

         Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1996, C.1, Sh. 330, Hds. 240.

———————————

31) Sahih-i Buhârî, Kitab Mevakiti’s-Salat, B. 5, Hds. 6.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 36, Hds. 137-139.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’s-Salat, B. 127, Hds. 173.

32) Ankebut, 29/45.

33) Mü’minun, 23/1-2.

34) Bakara, 2/153.

———————————

35) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 23, Hds. 4034.

36) Bakara, 2/110, 43, 83. Mücâdele, 58/13.

———————————

37) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 19, Hds. 69.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 81, Hds. 2098.

         İmam Malik, Muvatta', Kitabu’s-Sadaka, Hds. 12.

———————————

38) Tevbe, 9/103.

———————————

39) Sahih-i Buhârî, Kitabu’z-Zekat, B. 8, Hds. 14.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekat, B. 19, Hds.63.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’z-Zekat, B. 28, Hds. 656.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’z-Zekat, B. 48, Hds. 2515.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zekat, B. 28, Hds. 1842.

40) Sünen-i Neseî, Kitabu’z-Zekat, B. 48, Hds. 2514.

41) El-Hafız Şihabu’d-Din Ahmed b. Ali İbnu Hacer el-Askalânî, Terğib ve Terhib, Çev. Abdulvehhab Öztürk, İst. 1982, Sh. 391, Hds. 594. İbn Huzeyme, İbn Hıbban ve Hakim’den.

         İmam Hafız el-Munzirî, Hadislerle İslâm - Terğib ve Terhib, Çev. A. Muhtar Büyükçınar, Vdğ. İst. 1985, C. 4, Sh. 30, Hds. 13.

———————————

42) Tevbe, 9/60.

———————————

43) Âl-i İmran, 3/180.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu’t-Tefsir, B. 66, Hds. 86.

                               Kitabu’z-Zekat, B. 3, Hds. 9.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’z-Zekat, B. 2, Hds. 2434.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu Tefsiru’l-Kur’ân, B. 2, Hds. 1784.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’z-Zekat, B. 4, Hds. 3199.

         İmam Malik, Muvatta', Kitabu’z-Zekat, Hds. 22.

———————————

44) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 16, Hds. 18.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 8, Hds. 36.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İman, B. 1, Hds. 2733.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 15, Hds. 4970.

         Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 9, Hds. 71-72.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 97, Hds. 2641.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’s-Siyer, B. 10, Hds. 2450.

———————————

45) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İlm, B. 7, Hds. 5.

         Not: Bu adam, Dımâm İbn Sa’lebe’dir.

46) Sünen-i Tirmizî, Katabu’z-Zekat, B. 21, Hbr. 644.

———————————

47) Saduddin Taftazânî, Şerhu’l-Akaid - Kelâm İlmi ve İslâm Akaidi, Çev. Süleyman Uludağ, İst. 1991, Sh. 326-327, 3. Baskı, Arabça aslı ile birlikte.

48) Bkz. İbn Abidin, Reddü’l-Muhtar Ale’d-Dürri’l-Muhtar, Çev. Mehmet Savaş, İst. 1985, C. 12, Sh. 145.

———————————

49) İmam Muhammed b. Muhammed b. Süleyman er-Rüdânî, Cemu’l-Fevaid - Büyük Hadis Külliyatı, Çev. Naim Erdoğan, İst. T.Y. C. 5, Sh. 237, Hds. 9235. Ahmed İbn Hanbel, Müsned, C. 2, Sh. 367’den.

         İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, İst. 1996, C. 2, Sh. 389, Hds. 2173 (4204)

50) Hud, 11/18.

51) A’râf, 7/44.

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 37, Hds. 43.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 1, Hds. 1

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İman, B. 4, Hds. 2738.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 17, Hds. 4695.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 5, Hds. 4957.

         Sünen-i İbn Mace, Muakaddime, B. 9, Hds. 63.

———————————

3) Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İst. 1977, C.1, Sh. 116

———————————

4) Tevbe, 9/119.

5) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’z-Zühd, B. 32, Hds. 2484.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 19, Hds. 4833.

6) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’z-Zühd, B. 44, Hds. 2506.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 19, Hds. 4832.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’l-Etime, B. 23, Hds. 2063.

7) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 39, Hds. 147-149.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İsti’zan ve’l-Adab, B. 74, Hds. 2950.

———————————

8) "Andolsun, insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona, şah damarından daha yakınız." Kaf, 50/16.

9) Abdullah b. Ömer (r.a) şöye demiştir:

         Rasulullah (s.a.s.) bir gün Ensar’dan bir kimsenin yanından geçiyordu. Ensarî, kardeşini hayadan men’ ediyordu.

         Rasulullah (s.a.s.):

         "Ona ilişme, çünkü haya imandandır." buyurdu.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 15, Hds. 17.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 12, Hds. 59.

———————————

10) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İsti’zan ve’l-Adab, B. 56, Hds. 2918.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Hamam, B. 3, Hds. 4017.

———————————

11) Sünen-i Tirmizî, Katubu Sıfatu’l-Kıyame, B. 14, Hds. 2575.

12) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 54, Hds. 2053.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’r-Rikak, B. 74, Hds. 2794.

         Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1997, C. 2, Sh. 19-20, Hds. 372.

———————————

13) Hud, 11/114.

———————————

14) Nisa, 4/1.

———————————

15) Tevbe, 9/28.

16) Bkz. Mâide, 5/54.

17) Aclunî, Keşfu’l-Hafa, C. 2, Sh. 241-242, Hds. 2444.

         Not: Beyhakî, İbn Mes’ud (r.a.) ve Enes b. Malik (r.a.)'dan merfuan rivayet eder.

———————————

18) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 20, Hds. 69.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 81, Hds. 2098.

         İmam Malik, Muvatta', Kitabu’s-Sadaka, Hds. 12.

19) Hucurât, 49/13.

———————————

20) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, B. 29, Hds. 4245.

———————————

21) Lokman, 31/16.

———————————

22) Âl-i İmrân, 3/5.

23) Mülk, 67/1.

24) Mücadele, 58/7.

25) Teğabûn, 64/16.

———————————

26) Sahih-i Buhârî, Kitabu’z-Zekat, B. 17, Hds. 27.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekat, B. 30, Hds. 91.

———————————

27) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, B. 29, Hds. 4243.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’r-Rikak, B. 17, Hds. 2729.

         Ahmed İbn Hanbel, Kitabu’z-Zühd, Çev. Mehmed Emin İhsanoğlu, İst. 1993, C.1, Sh. 31, Hds. 77.

28) Kaf, 50/17-18.

29) İnfitâr, 82/10-12.

30) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İsti’zan ve’l-Adab, B. 75, Hds. 1951.

———————————

31) İsra, 17/13-14.

32) Kehf, 18/48-49.

———————————

33) Fussilet, 41/19-23.

34) Yâsîn, 36/65.

———————————

35) Nur, 24/24-25.

36) Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zühd, ve’r-Rekaik, Hds. 16-17.

———————————

37) Zilzal, 99/4-5.

38) Sünen-i Tirmizî, Kitabu Sıfatu’l-Kıyamet, B. 7, Hds. 2516.

                                  Kitabu Tefsiru’l-Kur’ân, B. 86, Hds. 3573.

39) Mücadele, 58/6, Sebe, 34/47, Bürûc, 85/9.

———————————

40) Haşr, 59/2.

———————————

41) İmam Suyutî, Camiü’s-Sağir Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, Vdğ. İst. 1996, C. 2, Sh. 292, Hds. 1929 (3624). Kudaî’den.

         Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned, C. 4, Sh. 278, 375.

———————————

42) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 7, Hds. 2256.

         İmam Suyutî, A.g.e., C. 2, Sh. 459, Hds. 2338 (4672)

43) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 7, Hds. 2255.

         Ebu Davud, Kitabu’l-Fiten, B. 1, Hds. 4253. (Kısmen)

44) Âl-i İmrân, 3/103.

45) Enfal, 8/46.

46) Sünen-i Dârimî, Mukaddime, B. 26, Hbr. 257.

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Enbiya, B. 11, Hds. 35-B. 43, Hds. 101.

                              Kitabu’t-Tefsir, B. 17, Hds. 151.

                              Kitabu İstitabeti’l-Mürtedin, Hds. 1.

                              Kitabu’l-İman, B. 23, Hds. 25.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 56, Hds. 197.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiru’l-Kur’ân, B. 7, Hds. 3261.

———————————

2) Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Taberî Tefsiri, Çev. Hasan Karakaya - Kerim Aytekin, İst. 1996, C. 3, Sh. 519-520. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, C. 4, Sh. 359’dan).

         İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, Çev. Dr. Bekir Karlığa - Dr. Bedrettin Çenirer, İst. 1984, C. 6, Sh. 2722-2723.

———————————

3) İbn Kesir, A.g.e. C. 6, Sh. 2723.

4) Zariyat, 51/56.

———————————

5) Kehf, 18/110.

6) Yûsuf, 12/40, 67, En’âm, 6/57, 62.

7) Sahih-i Buhârî, Kitabu’t-Tevhid, B. 41, Hds. 146.

                              Kitabu’t-Tefsir, B. 4, Hds. 4.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 37, Hds. 141-142.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiru’l-Kur’ân, B. 26, Hds. 3394-3396.

———————————

8) Meryem, 19/65.

9) Şura, 42/11-12.

———————————

10) A’raf, 7/54.

———————————

11)Bakara, 2/165.

12) Nuh, 71/23.

13) "Gerçek şu ki, İbrahim (a.s.) (tek başına) bir ümmetti. Allah’a gönülden yönelip itaat eden bir muvahhiddi ve O, müşriklerden değildi." Nahl, 16/120.

———————————

14) Enbiya, 21/52-70.

———————————

15) Şuara, 26/28-29.

———————————

16) Sahih-i Buhârî, Kitabu Bed’i’l-Halk, B. 1, Hds. 4.

                                Kitabu’t-Tevhid, B. 15, Hds. 33.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’t-Tevbe, B. 4, Hds. 14-16.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’d-Daavat, B. 108, Hds. 3773.

         Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 13, Hds. 189.

17) Nisa, 4/48.

18) Nisa, 4/116.

———————————

19) Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiru’l-Kur’ân, B. 5, Hds. 3227.

20) Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zikr ve’d-Dua ve’t-Tevbe, B. 6, Hds. 22.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’d-Daavat, B. 105, Hds. 3770.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Edeb, B. 58, Hds. 3821.

         İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, C. 4, Sh. 1723. İmam Ahmed’den.

———————————

21) İmam Suyutî, Camiü’s-Sağir Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, Vdğ. İst. 1996, C. 2, Sh. 560, Hds. 2612 (5355). Bezzar’dan.

         İbn Kesir, A.g.e., C. 4, Sh. 1723. İmam Ahmed’den ve Hafız Ebu Bekr el-Bezzar, Müsned’den.

22) Maide, 5/72.

———————————

23) Et-Taberî, A.g.e., C. 3, Sh. 17.

24) Bakara, 2/254.

25) Maide, 5/44.

26) Maide, 5/45.

27) İsra, 17/99.

———————————

28) Şuara, 26/10-11.

29) Âl-i İmrân, 3/151, Hacc, 22/71.

30) Enbiya, 21/29.

31) Naziat, 79/23-25.

32) Tevbe, 9/109.

33) En’âm, 6/33.

34) En’âm, 6/21, A’raf, 7/37.

35) Hacc, 22/31.

36) Fatır, 35/10.

37) Yûnus, 10/65.

38) Saffat, 37/180.

39) Nisa, 4/139.

40) Münafikun, 63/8.

41) İsra, 17/70.

42) Tin, 95/4.

43) Tin, 95/5.

44) İsra, 17/22.

45) Furkan, 25/43-44.

46) A’râf, 7/179.

47) Enfal, 8/22.

48) Bakara, 2/6-7.

49) Enfal, 8/55.

50) Tin, 95/6.

51) Asr, 103/1-3.

52) Yûnus, 10/62-63.

53) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 23, Hds. 4034.

54) Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zühd, B. 5, Hds. 46.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, B. 21, Hds. 4202.

55) Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiru’l-Kur’ân, B. 19, Hds. 3360.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, B. 21, Hds. 4203.

56) En’âm, 6/88.

57) Abdulkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, Çev. Süleyman Uludağ, İst. 1991, Sh. 355.

         Seyyid Şerif Cürcânî, Kitabu’t-Ta’rifat, Arabça-Türkçe Terimler Sözlüğü, Çev. Arif Erkan, İst. 1997, Sh. 15.

 

 

 

 

 

 

 

Ç6Å

 

—————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l- İman, B. 7, Hds. 8.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 16, Hds. 70.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 19, Hds. 4980-4985.

         Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 9, Hds. 67.

2) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 7, Hds. 7.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 19, Hds. 4982.

3) "Biz seni, âlemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik." Enbiya, 21/107.

4) Tevbe, 9/128.

5) Ahzab 33/6.

6) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Kefâlet, B. 5, Hds. 7.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Feraiz, B. 4, Hds. 14-16.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cenaiz, B. 69, Hds. 1076.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l- Cenaiz, B. 67, Hds. 1963-1964.

7) Sahih-i Buhârî, Kitabû’l-Eyman ve’n-Nuzur, B. 3, Hds. 11.

Kadı Iyad, Şifa-i Şerif, Çev. Suat Cebeci, Ank. 1992, Sh. 309-310.

8) Bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’t-Tevhid, B. 37, Hds. 136.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 84, Hds. 326.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu Sıfatu’l-Kıyame, B. 10, Hds. 2551.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, B. 37, Hds. 4312.

         Sünen-i Dârimî, Mukaddime, B. 8, Hds. 53.

9) Ebu Nuaym el- İsfahânî, Hilyetü’l-Evliya - Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Çev. Said Aykut, Vdğ. İst. 1995, C. 1, Sh. 124-125.

İbn Hişam, İslâm Tarihi - Siyer-i İbn Hişam Tercemesi, Çev. Hasan Ege, İst. 1985, C. 3, Sh. 133.

İbnü’l-Esir, El-Kâmil Fi’t-Tarih-İslâm Tarihi, Çev. M. Beşir Eryarsoy, İst. 1985, C. 2, Sh. 154.

İbn Kesir, El-Bidaye ve’n-Nihaye - Büyük İslâm Tarihi, Çev. Mehmet Keskin, İst. 1994, C. 4, Sh. 84.

10) İbn Hişam, A.g.e., C. 3, Sh. 244-245.

İbnü’l-Esir, A.g.e. C. 2, Sh. 158.

İbn Kesir, A.g.e. C. 4, Sh. 114.

11) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 50, Hds. 165.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’z-Zühd, B. 38, Hds. 2495.

12) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Edeb, B. 96, Hds. 193.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Edeb, B. 96, Hds. 195.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 50, Hds. 163.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’z-Zühd, B. 38, Hds. 2493.

İmam Buhârî, Edebü’l-Müfred, B. 162, Hds. 352.

13) Enfal, 8/24.

14) Kehf, 18/49.

15) Rum, 30/9.

16) Yûnus, 10/44.

17) Şura, 42/30.

18) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Hudud, B. 6, Hds. 9.

19) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Eşribe, B. 31, Hds. 170-171.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Etime, B. 14, Hds. 1867.

20) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Menakıb, B. 90, Hds. 4116.

21) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l- Menakıb, B. 90, Hds. 4040.

22) Nisa, 4/76.

23) Bkz. Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 3, Hds. 4599.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l- İman, B. 2, Hds. 4954.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 1, (Bab başlığında)

24) Mücadele, 58/22.

25) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cenne, B. 4, Hds. 12.

26) Sahih-i Müslim, Kitabu’t-Tahare, B. 12, Hds. 39.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’t-Tahare, B. 110, Hds. 150.

27) Nahl, 16/36.

28) Enbiya, 21/25.

29) Nisa, 4/64.

30) Nisa, 4/65.

31) Ahzab, 33/36.

32) Nisa, 4/80.

33) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkam, B. 1, Hds. 1.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 8, Hds. 32.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cihad, B. 39, Hds. 2859.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 27, Hds. 4175.

34) Nisa, 4/69.

35) İmam Ebu’l-Hasen Ali b. Ahmed el-Vahidî, Esbab-ı Nüzûl, çev. Dr. Necati Tetik- Necdet Çağıl, Erzurum, T.Y. Sh. 173.

Abdulfettah el-Kadî, Esbab-ı Nüzûl, çev. Doç. Dr. Salih Akdemir, Ank. 1986, Sh. 120. (Taberânî ile Ebu Nuaym rivayet etmiştir.)

Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Taberi Tefsiri, çev. Hasan Karakaya-Kerim Aytekin, İst. 1996, C. 3, Sh. 29 (Said b. Cubeyr’den)

36) Sahih-i Buhârî, Kitabu Bed’i’l-Vahy, B.8, Hds. 65.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cenne, B. 3, Hds. 11.

37) Bkz. Nisa, 4/59.

38) Nur, 24/56.

39) Âl-i İmrân, 3/53.

 

 

 

 

 

 

Ç7Å

 

——————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İ'tisam bi’l-Kitabi ve’s-Sünneti, B. 5, Hds. 32

                               Kitabu’l-Edeb, B. 72, Hds. 126.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Fedail, B. 35, Hds, 127.

İmam Nesaî, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle-Hadislerin Işığında Günlük Hayat, çev. Mehmet Yolcu, İst. 1996, C. 1, Sh. 307, Hds. 234.

2) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Fedail, B. 35, Hds. 128.

3) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İlm, B. 4, Hds. 7.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 6, Hds. 4608.

4) Sünen-i Neseî, Kitabu Menasiku’l-Hacc, B. 217, Hds. 3044.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Menasik, B. 63, Hds. 3029.

5) Sahih-i Buhârî, Kiatabu’n-Nikâh, B. 1, Hds. 1.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’n-Nikâh, B. 1, Hds. 5.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’n-Nikâh, B. 4, Hds. 3203.

6) Sünen-i Dârimî, Kitabu’n-Nikâh, B. 3, Hds. 2175.

7) Nisa, 4/58.

8) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 15, Hds. 55.

9) İmam Nevevî, Kırk Hadis, Hds. 41.

El-Hindî, Kenzu’l- Ummal, C. 1, Sh. 217, Hds. 1084.

Hatib-i Tebrizî, Mişkatu’l-Mesabih, Kitabu’l-İman, B. 5, Fasıl:2, Hds. 167.

İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, çev. Dr. Bekir Karlığa-Dr. Bedrettin Çeniner, İst. 1984, C. 4, Sh. 1751.

10) Aclunî, Keşfu’l-Hafa, C.1, Sh. 68, Hds. 161.

Not: Taberânî, Mu’cemu’l-Kebir’de kaydeder. İbn Adiyy ise, Cabir (r.a.)'dan rivayet etmiştir.

11) Seyyid Şerif Cürcânî, Kitabu’t-Ta’rifat- Arabçe Türkçe Terimler Sözlüğü, çev. Arif Erkan, İst. 1997, Sh. 250.

12) İmam Maverdî, Edebü’d-Dünya ve’d-Din, çev. Ali Akın, İst. 1982, Sh. 24.

13) Sad, 38/26

14) Nazi’at, 79/40-41.

15) Sahih-i Müslim, Kitabu Salati’l-Müsafirine, B. 18, Hds. 139.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu Salatu’t-Tatavvu, B. 26, Hds. 1342.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’s-Salat, B. 165, Hds. 1483.

16) Ahzab, 33/21.

17) Sahih-i Müslim, Kitabu Salati’l-Müsafirine, B. 18, Hds. 139.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu Salati’t-Tatavvu, B. 26, Hds. 1342.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’s-Salat, B. 165, Hds. 1483.

         Sünen-i Neseî, Kitabul Kıyamü’l-Leyl, B. 2, Hds. 1601.

18) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mağazî, B. 65, Hds. 355.

         Sahah-i Müslim, Kitabu Fedailü’s-Sahabe, B. 1, Hds. 8-9.

         Sünen-i Tirmizî Kitabu’l-Menakıb, B. 90, Hds. 4134-4135

19) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Menakıb, B. 90, Hbr. 4132.

20) Sünen-i Neseî, Kitabu Taksiru’l-Salati Fi’s-Sefer, B. 1, Hbr. 1434.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu İkametu’s-Sala, B. 73, Hds. 1066.

Not: Vakit namazları, bilinen beş vakit farz namazlardır.

Korku namazı ise, şu ayet-i kerime’de beyan edilmiştir:

"Yeryünde adım attığınızda (yolculuğa ya da savaşa çıktığınızda) kâfirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Şübhesiz kâfirler, sizin apaçık düşmanlarınızdır." Nisa, 4/101.

21) Bkz. Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İlm, B. 10, Hds. 2801.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 6, Hds. 4604.

         Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B 2, Hds. 12.

22) Bkz. Nisa, 4/113.

23) Bkz. Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 6, Hds. 4604.

24) Bkz. Muhammed b. İdris eş-Şafiî, Er-Risâle, çev. prof. Dr. Abdulkadir Şener-Prof. Dr. İbrahim çalışkan, Ank. 1996, Sh. 51, md. 252-255.

25) Haşr, 59/7.

26) Sahih-i Müslim, Kitabu’t-Tahare, B. 17, Hds. 57.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’t-Tahare, B. 42, Hds. 49.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’t-Tahare, B. 4, Hds. 7.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’t-Tahare, B. 12, Hds. 16.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’t-Tahare, B. 16, Hds. 316.

27) Nahl, 16/44.

28) Nahl, 16/64.

29) Nur, 24/51.

30) Sahih-i Buhharî, Kitabu’l-İlm, B. 30, Hds. 35.

                                  Kitabu’l-İ'tisam, B. 3, Hds. 25.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Fedail, B. 37, Hds. 136.

31) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İlm, B. 16, Hds. 2818.

32) İmam Muhammed b. Muhammed b. Süleyman er-Rûdânî,

Cemu’l-Fevard-Büyük Hadis Külliyatı, çev. Naim Erdoğan, İst, T.Y. C. 3, Sh. 267-268, Kitabu’s-Siyer ve’l-Mağazî, Hds. 6412. Ahmed İbn Hanbel, Müsned, C. 3, Sh. 460 ve Taberânî, Mu’cemu’l-Kebir’den.

İbn Hişam, İslâm Tarihi-Siret-i İbn Hişam Tercümesi, çev. Hasan Ege, İst. 1985, C. 2, Sh. 103.

İbn Kesir, El-Bidaye Ve’n-Nihaye-Büyük İslâm Tarihi, çev. Mehmet Keskin, İst. 1994, C. 3, Sh. 247.

İbnü’l-Esir, El-Kâmil Fi’t-Tarih-İslâm Tarihi, çev. M. Beşir Eryarsoy, İst. 1985, C. 2, Sh. 99.

33) Er-Rûdânî, A.g.e. C.3, Sh. 269. Kitabu’s-Siyer ve’l-Mağazî, Hds. 6414.

Ahmet İbn Hanbel, Müsned, C.4, Sh.119’dan.

İbn Kesir, A.g.e. Beyhakî, Amir eş-Şa’bî’den Taberânî, Mu’cemu’s Sağir Tercüme ve Şerhi, çev. İsmail Mutlu, İst. 1997, C. 2, Sh. 446, Hds. 740.

34) İbn Hişam, A.g.e. C. 2, Sh. 107-108.

İbn Kesir, A.g.e. C. 3, Sh. 250.

35) İbn Kesir, A.g.e. C. 3, Sh. 251.

Ayrıca bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 10, Hds. 11

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Hudud, B. 10, Hds. 41-43.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 17, Hds. 4160.

36) İbn Hişam, A.g.e. C. 2, Sh. 147.

İbn Kesir, A.g.e. C. 3, Sh. 269.

İbnü’l-Esir, A.g.e. C.2, Sh. 104.

Taberî, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, çev. Zakir Kadirî Ugan-Ahmet Temir, İst. 1992, C. 4, Sh. 197.

37) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 37, Hds. 100.

38) İbn Hişam, A.g.e. C. 3, Sh. 109.

Taberî, A.g.e. Sh. 392-393.

39) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mağazî, B. 18, Hds. 104.

                                Kitabu Menakıbi’l-Ensar, B. 17, Hds. 36.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 47, Hds. 136.

40) İbn Hişam, A.g.e. C. 3, Sh. 99.

41) İbn Hişam, A.g.e. C. 3, Sh. 111.

İbn Kesir, A.g.e. C. 4, Sh. 63.

Taberî, A.g.e. C. 4, Sh. 395-396.

İbnü’l-Esir, C. 2, Sh. 148.

42) İbn Kesir, A.g.e. C. 4, Sh. 58.

43) İbn Hişam, A.g.e. C. 3, Sh. 126-127.

İbn Kesir, A.g.e. C. 4, Sh. 71-72.

İbnü’l-Esir, A.g.e. C. 2, Sh. 151-152.

Taberî, A.g.e. C. 4, Sh. 411.

44) Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 6, Hds. 43.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 6, Hds. 4607.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İlm, B. 16, Hds. 2815.

         Sünen-i Dârimî, Mukaddime, B. 16, Hds. 96.

45) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 17, Hds. 3992-3993.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 1, Hds. 4597.

46) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İman, B. 18, Hds. 2779.

47) Nur, 24/62-63.

48) Nisa, 4/115. 

 

 

 

 

 

Ç8Å

——————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cihad, B. 108, Hds. 164.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 8, Hds. 32-33. B. 9, Hds. 43

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 27, Hds. 4175. B. 30, Hds. 4178.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 151, Hds. 2757.

         Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 1, Hds. 3 (Birinci kısım)

2) "Biz, yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz." Fatiha, 1/5.

3) Bkz. Yûsuf, 12/40.

4) Bkz. Nur, 24/52 ve 54.

5) Enbiya, 21/92.

6) Bkz. Zariyat, 51/56.

7) Ahzab, 33/36.

8) Enfal, 8/20.

9) Âl-i İmrân, 3/32.

10) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Melahim, B. 17, Hds. 4344.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 12, Hds. 2265.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 37, Hds. 4191.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 20, Hds. 4011-4012.

Taberânî, Mu’cemü’s-Sağir, Tercüme ve Şerhi, çev. İsmail Mutlu, İst. 1996, C. 1, Sh. 164, Hds. 100.

11) İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, çev. İsmail Mutlu, Vdğ. İst. 1996, C. 2, Sh. 476, Hds. 2380 (4747) Hakim’in Müstedrek’inden.

İmam Hafız el-Munzirî, Hadislerle İslâm-Terğib ve Terhib, çev. A. Muhtar Büyükçınar, Vdğ. İst. 1985, C. 4, s. 506, Hds. 8.

İbn Hacer el-Askalânî, Terğib ve Terhib, çev. Abdulvehhab Öztürk, İst. 1982, Sh. 522, Hds. 813. (Hakim rivayet etmiş ve isnadı sahihtir demiştir.)

12) Bkz. İmam Ebu’l-Hasan el-Maverdî, El-Ahkamu’s-Sultaniyye- İslâm’da Hilafet ve Devlet Hukuku, çev. Dr. Ali Şafak, İst. 1976, Sh. 20,vd.

         Saduddin Taftazânî, Kelâm İlmi ve İslâm Akaidi-Şerhu’l-Akaid, çev. Süleyman Uludağ, İst. 1991, Sh. 333. vd.

13) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Salat, B. 221-223, Hds. 1097.

 Benzer bir hadis için bkz. Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’n-Nikâh, B. 31-32, Hds. 2118 (Hutbetu’l-Hacce)

14) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cuma, B. 13, Hds. 48.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Salat, B. 221-223, Hds. 1098-1099.

Kitabu’l-Edeb, B. 85, Hds. 4981.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’n-Nikâh, B.40, Hds. 3265.

15) A’raf, 7/157.

16) Bkz. Nur, 24/51.

17) Bkz. Nisa, 4/59.

18) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 13, Hds. 58.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Fiten, B. 2, Hds. 5.

                         Kitabu’l-Ahkam, B. 4, Hds. 7. Kitabu’s-Siyer, B. 76, Hds. 2522.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’s-Siyer, B. 76, Hds. 2522.

19) İmam Ebu’l-Muîn en- Nesefî, İslâm İnançları ve Mezhebler Arasındaki Görüş Farkları, çev. Cemil Akpınar, Konya, T.Y. Sh. 179.

Aynı eserin diğer tercemesi: Bahrü’l-Kelâm Fî Akaid-i Ehli’l-İslâm, Çev. İsmail Hakkı Uca-Mustafa Akdedeoğulları, Konya, T.Y. Sh. 100.

20) İbn Teymiye, Siyaset-Es-Siyasetu'ş-Şeriyye, çev. Vecdi Akyüz, İst. 1985, Sh. 195.

21) Sa’duddin Taftazânî, A.g.e. Sh. 326-327.

22) Sa’duddin Taftazânî, A.g.e. Sh. 326.

23) İbn Abidin, Reddü’l-Muhtar Ale’d-Dürri’l-Muhtar, çev. Mehmet Savaş, İst. 1985, C. 12, Sh. 145.

24) Bkz. Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 80, Hds. 2608-2609.

25) Bkz. Ahmed İbn Hanbel, El-Müsned, C. 2, Sh. 177.

26) Sahih-i Buhârî, Kitabu’t-Tefsir, B. 83, Hbr. 106.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 8, Hbr. 31.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 87, Hbr. 2624.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 28, Hbr. 4176.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cihad, B. 3, Hbr. 1723.

27) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkam, B. 4, Hds. 9.

                                Kitabu Ahbari’l-Ahadî, B. 1, Hds. 12.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 8, Hds. 39-40.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 87, Hds. 2625.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 34, Hds. 4187.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cihad, B. 40, Hds. 2863.

28) Maide, 5/51.

29) Bakara, 2/257.

30) "Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah’dan korkup sakının, umulur ki, esirgenirsiniz." Hucurât, 49/10.

31) "Mümin erkekler ve mü’min kadınlar, birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülüklerden sakındırırlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler ve Allah’a ve Rasulü’ne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şübhesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir." Tevbe, 9/71.

32) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 107, Hds. 163.

                                   Kitabu’l-Ahkam, B. 4, Hds. 8.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 8, Hds. 39.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 87, Hds. 2625.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 34, Hds. 4187-4188.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cihad, B. 29, Hds. 1759.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cihad, B. 40, Hds. 2864.

33) Bkz. Furkan, 25/43 ve Casiye, 45/23.

34) Sahih-i Müslim Kitabu’l-Hacc, B. 51, Hds. 311.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkam, B 4, Hds. 6.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cihad, B. 28, Hds. 1758.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cihad, B. 39, Hds. 2861.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 26, Hds. 4174.

         Sünen-i Dârimî, Mukaddime, B. 16, Hds. 96.

35) Hud, 11/113.

36) Maide, 5/2.

37) İmam Hafız el-Munzirî, A.g.e. C. 4, Sh. 459, Hds. 6. Taberânî’den

İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, çev. Dr. Bekir Karlığa-Dr. Bedrettin Çeniner, İst. 1984, C. 5, Sh. 2089.

38) Bkz. Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 43, Hds. 164.

39) Bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’d-Diyet, B. 1, Hds. 13.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 42, Hds. 161-163.

40) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 29, Hds. 4177.

                               Kitabu’l-Cihad, B. 46, Hds. 3174

41) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Enbiya, B. 52, Hds. 122.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 10, Hds. 44.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cihad, B. 42, Hds. 2871.

42) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 32, Hds. 4183-4185.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’z-Zühd, B. 26, Hds. 2474.

43) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 33, Hds. 4186.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Harac, B. 4, Hds. 2932.

44) Şura, 42/37-39.

45) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 123, Hds. 5128.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İsti’zan ve’l-Adab, B. 90, Hds. 2975-2976.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Edeb, B. 37, Hds. 3745-3746.

46) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Edeb, B. 37, Hds. 3747.

47) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Harac, B. 12-13, Hds. 2948.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Ahkam, B. 6, Hds. 1347.

48) Ebu Hüreyre (r.a.) şöyle demiştir:

Meclisin birinde, Rasulullah (s.a.s.)'in huzurunda söz söylerken ansızın bir Bedevî gelip:

— Kıyamet ne zamandır? diye sordu.

Rasulullah (s.a.s.), konuşmasına devam etti. Oradakilerden kimi:

— Bedevinin ne dediğini işitti, amma sualinden hoşlanmadı, dedi.

Kimi de:

— Belki işitmedi, diye hükmetti.

Nihayet Rasulullah, sözünü bitirince:

"O kıyameti soran nerede?" diye, yani bunun gibi bir lafızla sual etti.

Bedevî:

— İşte ben, ya Rasulullah, dedi.

Bunun üzerine Rasulullah:

"Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle!" buyurdu.

Bedevî:

— Emaneti zayi etmek nasıl olur? diye tekrar sorunca,

Rasulullah (s.a.s.):

"İş, ehli olmayana yöneltilip dayandırıldığı zaman kıyameti bekle!" buyurdu.

         Sahih-i Buharî, Kitabu’l-İlm, B. 2, Hds. 1.

49) Bkz. Bakara, 2/193 ve Enfal, 8/39.

50) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 17, Hds. 65-66.

 

 

 

 

 

 

Ç9Å

 

 

—————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cuma, B. 11, Hds. 18.

                             Kitabu’l-Itk, B. 17, Hds. 37.

                             Kitabu’n-Nikâh, B. 82, Hds. 118.

                             Kitabu’l-Ahkam, B. 1, Hds. 2.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 5, Hds. 20,

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Harac, B. 1, Hds. 2928.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cihad, B. 27, Hdsz. 1757.

İmam Buhârî, Edebü’l-Müfred, B. 108, Hds. 212.

2) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’t-Talak, B. 15, Hds. 2041-2042.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Hudud, B. 16, Hds. 4398-4402.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Hudud, B. 1, Hds. 1446.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu’t-Talak, B. 10 (Bab başlığında)

3) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Hudud, B. 16, Hds. 4403.

4) İsra, 17/71.

5) Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Taberî Tefsiri, Çev. Hasan Karakaya - Kerim Aytekin, İst. 1996, C. 5, Sh. 302.

6) İbrahim, 14/21.

7) Nisa, 4/141.

8) İnsan, 76/24.

9) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 5, Hds. 21-22.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkam, B. 8, Hds. 15 ve 14.

10) Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İst. 1983, C. 8, Sh. 695.

11) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkam, B. 7, Hds. 13.

                                Kitabu’l-İcare, B. 1, Hds. 2.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 3, Hds. 14.

         Sünen-i Neseî, Kitabu Adabu’l-Kudat, B. 4, Hds. 5347

12) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu-l-Harac ve’l-İmare, B. 2, Hds. 2930.

13) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Eyman ve’n-Nuzur, B. 1, Hds. 2.

                                Kitabu’l-Ahkam, B. 6, Hds. 11.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 3, Hds. 13.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Harac, B. 2, Hds. 2929.

         Sünen-i Neseî, Kitabu Adabu’l-Kudat, B. 5, Hds. 5349.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’n-Nuzur ve’l-Eyman, B. 4, Hds. 1568.

14) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkam, B. 8, Hds. 15.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 63, Hds. 228.

15) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 63, Hds. 229.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkam, B. 8, Hds. 14.

Ayrıca bkz. Taberanî, Mu’cemi’s-Sağir, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1997, C. 2, Sh. 333, Hds. 634.

16) Ahmed Davudoğlu, A.g.e. C.2, Sh. 11.

17) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 4, Hds. 16.

18) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 4, Hds. 17.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Vesaya, B. 4, Hds. 2868.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Vesaya, B. 10, Hds. 3648.

19) Nisa, 4/58.

20) İmam Ebu’l-Hasen Ali b. Ahmed el-Vahidî, Esbâb-ı Nüzûl, Çev. Dr. Necati Tetik - Necdet Çağıl, Erzurum, T.Y. Sh. 164-165.

Abdulfettah el-Kadî, Esbâb-ı Nüzûl, Çev. Doç. Dr. Salih Akdemir, Ank. 1986, Sh. 114.

21) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 39, Hds. 4193.

22) İmam Ebu’l-Hasan el-Maverdî, El-Ahkamu’s-Sultâniyye - İslâm’da Hilalefet ve Devlet Hukuku, Çev. Dr. Ali Şafak, İst. 1976, Sh. 19-20.

23) Bkz. İbn Abidin, Reddü’l-Muhtar Ale’d-Dürri’l-Muhtar, Çev. Mehmet Savaş, İst. 1985, C. 12, Sh. 145.

24) Nahl, 16/91.

25) Maide, 5/1.

26) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Fiten, B. 2, Hbr. 7.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 8, Hbr. 41-42.

İbn Kesir, El-Bidaye ve’n-Nihaye - Büyük İslâm Tarihi, Çev. Mehmet Keskin, İst. 1994, C. 3, Sh. 251.

27) Ahmed Davudoğlu, A.g.e. C. 8, Sh. 718-719.

28) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 21, Hds. 4166.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’s-Siyer, B. 35, Hds. 1644.

                           Kitabu’l-Buyu, B. 22, Hds. 1255.

29) Sahih-i Müslim, Mukaddime.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 23, Hds. 4842.

30) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Menakıb, B. 23, Hbr. 67.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Fedail, B. 20, Hbr. 77.

İmam Malik, Muvatta’; Kıtabu Hüsnü’l-Hulk, Hbr. 2.

31) Bkz. Ahzab, 33/21.

32) Âl-i İmrân, 3/159.

33) Hicr, 15/88.

34) Fetih, 48/29.

35) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 5, Hds. 19.

36) İmam Hafız el-Munzirî, Hadislerle İslâm - Terğib ve Terhib, Çev. A. Muhtar Büyükçınar, Vdğ. İst. 1985, C. 4, Sh. 397, Hds. 10. Taberânî rivayet etmiştir.

M. Yûsuf Kandehlevî, Hayatu’s-Sahâbe, Çev. Ahmed Meylânî, Ank. 1990, C. 2, Sh. 136. (El-Kenz, C. 3, Sh. 163 ve El-İsabe, C. 1, Sh. 152’den.)

Not: Bunu, ayrıca Abdurrezzak, Ebu Said, Beğavî, Dârekutnî, İbn Ebi Şeybe ve İbn Munzir de kaydetmişlerdir.

37) Et-Taberî, A.g.e. C. 3, Sh. 27.

38) Bkz. Maide, 5/44, 45 ve 47.

39) İmam Malik, Muvatta’, Kitabu’l-Kelâm, Hds. 20.

Benzer bir hadis için bkz. Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Akdiye, B. 5, Hds. 10.

40) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Harac ve’l-İmare ve’l-Fey, B. 4, Hds. 2932.

 

 

 

 

 

 

 

Ç10Å

 

———————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Edeb, B. 71, Hds. 125.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekat, B. 46, Hds. 141.

2) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Hums, B. 19, Hds. 57.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekat, B. 46, Hds. 140.

3) "Biz seni, âlemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik." Enbiya, 21/107.

4) "Andolsun, size içinizden, sıkıntıya düşmeniz O’nun gücüne giden, size pek düşkün, mü’minlere şefkatli ve esirgeyici olan bir Rasul gelmiştir." Tevbe, 9/128.

5) "De ki: ‘Ey insanlar, ben, Allah'ın sizin hepinize gönderdiği bir Rasulüyüm..." A’raf, 7/158.

6) "De ki: ‘Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir." Âl-i İmrân, 3/31.

7) "Kim Rasul’e itaat ederse, gerçekte Allah’a itaat etmiş olur..." Nisa, 4/80.

8) İbn Abbas (r.a.)'dan.

Rasululah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

"Ben, rahmet ve savaş peygamberi olarak gönderildim."

İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, Vdğ. İst. 1996, C.2, Sh. 197, Hds. 1713. (3154) Ebu Nuaym, Hilye’den.

Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1996, C.1, Sh. 234, Hds. 150.

9) Bkz. Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İst. T.Y. C.5, Sh. 503.

10) Bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cihad, B. 108, Hds. 164.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 8, Hds. 32-33.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 27, Hds. 4175.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 151, Hds. 2757.

         Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 1, Hds. 3.

11) Bkz. Tin, 95/5, Furkan, 25/44, A’raf, 7/179.

12) Sahih-i Buhârî, Kitabu’t-Tevhîd, B. 34, Hds. 111.

                               Kitabu Bed’i’l-Halk, B. 6, Hds. 19.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sılâ, B. 48, Hds. 157.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiru’l-Kur’ân, B. 20, Hds. 3370.

İmam Malik, Muvatta', Kitabu'ş-Şa’r, Hds. 15.

13) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İcare, B. 2, Hds. 3.

                               Kitabu’l-Enbiya, B. 31, Hds. 80.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Eşribe, B. 29, Hds. 163.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’t-Ticare, B. 5, Hds. 2149.

14) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Menakıb, B. 25, Hds. 114.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekat, B. 47, Hds. 142-153.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 31, Hds. 4764.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’z-Zekat, B. 79, Hds. 2568.

15) Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekat, B. 47, Hds. 143.

16) Hacc, 22/41.

17) Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekat, B. 47, Hds. 142.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Hums, B. 15, Hds. 45.

İbn Kesir, El-Bidaye ve’n-Nihaye - Büyük İslâm Tarihi, Çev. Mehmet Keskin, İst. 1994, C. 5, Sh. 38. İmam Ahmed İbn Hanbel’den.

18) Bakara, 2/151-152.

19) Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 17, Hds. 229.

         Sünen-i Dârimî, Mukaddime, B. 32, Hds. 355.

20) Bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Menakıb, B. 23, Hbr. 67.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Fedail, B. 20, Hbr. 77.

21) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Hums, B. 19, Hds. 56.

                               Kitabu’l-Edeb, B. 68, Hds. 114.

                               Kitabu’l-Libas, B. 18, Hds. 27.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekat, B. 44, Hds. 128.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 1, Hds. 4775.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Kaseme, B. 22, Hds. 4749.

22) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Hudud, B. 13, Hds. 17.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Hudud, B. 2, Hds. 8.

         Sünen-i Neseî, Kitabu Katu’s-Sarik, B. 6, Hds. 4864-4873.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Hudud, B. 15, Hds. 4396-4397.

23) Maide, 5/38.

24) Ahkaf, 46/35.

25) Sahih-i Buhârî, Kitabu İstitabeti’l-Mürtedin, B. 4, Hds. 11.

                               Kitabu’l-Enbiya, B. 56, Hds. 144.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 37, Hds. 105.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 23, Hds. 4025.

26) Hicr, 15/97.

27) Hicr, 15/94.

28) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cihad, B. 24, Hds. 3126.

Benzer hadis için bkz. Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 24, Hds. 2516.

İmam Hafız el-Munzirî, Hadislerle İslâm-Terğib ve Terhib, Çev. H. Muhtar Büyükçınar, Vdğ. İst. T.Y. C.1, Sh. 50, Hds. 8, Bezzar ve Beyhakî’den.

29) Nahl, 16/90.

30) Mümtehine, 60/8.

31) A’râf, 7/29.

32) Hucurât, 49/9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ç11Å

 

 

——————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 31, Hds. 35.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 59, Hds. 205.

2) Bkz. Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Hacc, B. 19, Hds. 147.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Menasık, B. 84, Hds. 3074.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Menasık, B. 56, Hds. 1905.

3) Taha, 20/112.

4) İbn Hişam, İslâm Tarihi - Siyer-i İbn Hişam Tercemesi, Çev. Hasan Ege, İst. 1985, C. 1, Sh. 184-185.

İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye - Büyük İslâm Tarihi, Çev. Mehmet Keskin, İst. 1994, C. 2, Sh. 453. Beyhakî’den.

İbnü’l-Esir, El-Kâmil Fi’t-Tarih - İslâm Tarihi, Çev. M. Beşir Eryarsoy, İst. 1985, C. 2, Sh. 42.

5) İbn Hişam, A.g.e., C. 1, Sh. 185, Dipnot: 160.

6) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 31, Hds. 34.

7- Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 59, Hds. 208.

8) En’âm, 6/160.

9) Bakara, 2/261.

10) Rahman, 55/60.

11) Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İst. 1977, C. 1, Sh. 481.

12) Sahih-i Buhârî, Kitabu İstitabeti’l-Mürtedin, Hds. 4.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 53, Hds. 189-190.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, B. 19, Hds. 4242.

         Sünen-i Dârimî, Mukaddime, B. 1, Hds. 1.

13) Enfal, 8/38.

14) Bakara, 2/217.

15) Ahmed Davudoğlu, A.g.e., C. 1, Sh. 452.

16) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 54, Hds. 192.

17) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mağazî, B. 12, Hds. 65.

18) Bakara, 2/285.

19) Kehf, 18/30.

20) Maide, 5/93.

21) Bakara, 2/208.

 

 

 

 

 

 

Ç12Å

 

 

—————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mezalim ve’l-Gasb, B. 3, Hds. 3.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 10, Hds. 32.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 46, Hds. 4893.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Hudud, B. 3, Hds. 1449-1450.

                               Kitabu’l-Birri Ve’s-Sılâ, B. 18, Hds. 1992 - B. 19, Hds. 1995.

2) Hucurat, 49/10.

3) İbn Hişam, İslâm Tarihi - Siret-i İbn Hişam Tercemesi, Çev. Hasan Ege, İst. 1985, C. 2, Sh. 284-285.

İbn Kesir, El-Bidaye ve’n-Nihaye - Büyük İslâm Tarihi, Çev. Mehmet Keskin, İst. 1994, C. 3, Sh. 461-462.

4) Hucurât, 49/13.

5) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 6, Hds. 6.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 17, Hds.71.

         Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 9. Hds. 66.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 19, Hds. 4983.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu Sıfatu’l-Kıyame, B. 22, Hds. 2634.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’r-Rikak, B. 29, Hds. 2743.

6) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 17, Hds. 72.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 19, Hds. 4984.

7) Bkz. Maide, 5/54.

8) Bkz. Beyyine, 98/8.

9) Bkz. Bakara, 2/165.

10) Bkz. Âl-i İmrân, 3/31.

11) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sılâ, B. 10, Hds. 32.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Birri ve’s-Sılâ, B. 18, Hds. 1998.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, B. 23, Hds. 4213.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 40. Hds. 4282.

12) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mezalim ve’l-Gasb, B. 4, Hds. 5.

                               Kitabu’l-İkrah, B. 7, Hds. 12.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sılâ, B. 16, Hds. 62.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 58, Hds. 2356.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’r-Rikak, B. 40, Hds. 2756.

Taberanî, Mu’cemu’s-Sağir, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1997, C. 2, Sh. 68, Hds. 404.

13) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sılâ, B. 16, Hds. 62.

14) Mâide, 5/2.

15) Hud, 11/113.

16) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 20, Hds. 78.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 10, Hds. 2263.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 17, Hds. 4975-4976.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 20, Hds. 4013.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Melahim, B. 17, Hds. 4340.

17) Bkz. Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 20, Hds. 80.

18) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 57, Hds. 4918.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Birri ve’s-Sılâ, B. 18, Hds. 1994.

İmam Buhârî, Edebü’l-Müfred, B. 120, Hds. 239.

19) Hucurat, 49/11-12.

20) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 34, Hds. 2534.

21) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Kefale, B. 2, Hds. 3.

         Sahih-i Müslim, Kitabu Fedailu’s-Sahabe, B. 50, Hds. 204-205.

İbn Hişam, A.g.e., C. 2, Sh. 176-178.

22) Sahih-i Buhârî, Kitabu’n-Nikâh, B. 7, Hds. 10.

                               Kitabu Menakibi’l-Ensar, B. 49, Hds. 152.

                               Kitabu’l-Kefale, B. 2, Hbr. 2.

                               Kitabu’l-Edeb, B. 67, Hds. 108.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 22, Hd

———————————

35) Hacc, 22/31.

———————————

36) Fatır, 35/10.

37) Yûnus, 10/65.

38) Saffat, 37/180.

39) Nisa, 4/139.

40) Münafikun, 63/8.

41) İsra, 17/70.

———————————

42) Tin, 95/4.

43) Tin, 95/5.

44) İsra, 17/22.

———————————

45) Furkan, 25/43-44.

46) A’râf, 7/179.

47) Enfal, 8/22.

48) Bakara, 2/6-7.

———————————

49) Enfal, 8/55.

50) Tin, 95/6.

51) Asr, 103/1-3.

52) Yûnus, 10/62-63.

———————————

53) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 23, Hds. 4034.

54) Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zühd, B. 5, Hds. 46.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, B. 21, Hds. 4202.

55) Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiru’l-Kur’ân, B. 19, Hds. 3360.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, B. 21, Hds. 4203.

———————————

56) En’âm, 6/88.

57) Abdulkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, Çev. Süleyman Uludağ, İst. 1991, Sh. 355.

         Seyyid Şerif Cürcânî, Kitabu’t-Ta’rifat, Arabça-Türkçe Terimler Sözlüğü, Çev. Arif Erkan, İst. 1997, Sh. 15.

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l- İman, B. 7, Hds. 8.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 16, Hds. 70.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 19, Hds. 4980-4985.

         Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 9, Hds. 67.

2) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 7, Hds. 7.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 19, Hds. 4982.

———————————

3) "Biz seni, âlemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik." Enbiya, 21/107.

4) Tevbe, 9/128.

5) Ahzab 33/6.

———————————

6) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Kefâlet, B. 5, Hds. 7.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Feraiz, B. 4, Hds. 14-16.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cenaiz, B. 69, Hds. 1076.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l- Cenaiz, B. 67, Hds. 1963-1964.

———————————

7) Sahih-i Buhârî, Kitabû’l-Eyman ve’n-Nuzur, B. 3, Hds. 11.

         Kadı Iyad, Şifa-i Şerif, Çev. Suat Cebeci, Ank. 1992, Sh. 309-310.

8) Bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’t-Tevhid, B. 37, Hds. 136.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 84, Hds. 326.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu Sıfatu’l-Kıyame, B. 10, Hds. 2551.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, B. 37, Hds. 4312.

         Sünen-i Dârimî, Mukaddime, B. 8, Hds. 53.

———————————

9) Ebu Nuaym el- İsfahânî, Hilyetü’l-Evliya - Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Çev. Said Aykut, Vdğ. İst. 1995, C. 1, Sh. 124-125.

         İbn Hişam, İslâm Tarihi - Siyer-i İbn Hişam Tercemesi, Çev. Hasan Ege, İst. 1985, C. 3, Sh. 133.

         İbnü’l-Esir, El-Kâmil Fi’t-Tarih-İslâm Tarihi, Çev. M. Beşir Eryarsoy, İst. 1985, C. 2, Sh. 154.

         İbn Kesir, El-Bidaye ve’n-Nihaye - Büyük İslâm Tarihi, Çev. Mehmet Keskin, İst. 1994, C. 4, Sh. 84.

———————————

10) İbn Hişam, A.g.e., C. 3, Sh. 244-245.

         İbnü’l-Esir, A.g.e. C. 2, Sh. 158.

         İbn Kesir, A.g.e. C. 4, Sh. 114.

———————————

11) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 50, Hds. 165.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’z-Zühd, B. 38, Hds. 2495.

———————————

12) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Edeb, B. 96, Hds. 193.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Edeb, B. 96, Hds. 195.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 50, Hds. 163.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’z-Zühd, B. 38, Hds. 2493.

         İmam Buhârî, Edebü’l-Müfred, B. 162, Hds. 352.

13) Enfal, 8/24.

———————————

14) Kehf, 18/49.

15) Rum, 30/9.

16) Yûnus, 10/44.

17) Şura, 42/30.

———————————

18) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Hudud, B. 6, Hds. 9.

———————————

19) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Eşribe, B. 31, Hds. 170-171.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Etime, B. 14, Hds. 1867.

20) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Menakıb, B. 90, Hds. 4116.

21) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l- Menakıb, B. 90, Hds. 4040.

———————————

22) Nisa, 4/76.

23) Bkz. Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 3, Hds. 4599.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l- İman, B. 2, Hds. 4954.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 1, (Bab başlığında).

———————————

24) Mücadele, 58/22.

25) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cennet, B. 4, Hds. 12.

———————————

26) Sahih-i Müslim, Kitabu’t-Tahare, B. 12, Hds. 39.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’t-Tahare, B. 110, Hds. 150.

27) Nahl, 16/36.

———————————

28) Enbiya, 21/25.

29) Nisa, 4/64.

———————————

30) Nisa, 4/65.

31) Ahzab, 33/36.

32) Nisa, 4/80.

33) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkam, B. 1, Hds. 1.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 8, Hds. 32.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cihad, B. 39, Hds. 2859.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 27, Hds. 4175.

———————————

34) Nisa, 4/69.

35) İmam Ebu’l-Hasen Ali b. Ahmed el-Vahidî, Esbab-ı Nüzûl, çev. Dr. Necati Tetik- Necdet Çağıl, Erzurum, T.Y. Sh. 173.

         Abdulfettah el-Kadî, Esbab-ı Nüzûl, çev. Doç. Dr. Salih Akdemir, Ank. 1986, Sh. 120. (Taberânî ile Ebu Nuaym rivayet etmiştir.)

———————————

         Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Taberi Tefsiri, çev. Hasan Karakaya-Kerim Aytekin, İst. 1996, C. 3, Sh. 29 (Said b. Cubeyr’den)

36) Sahih-i Buhârî, Kitabu Bed’i’l-Vahy, B.8, Hds. 65.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cennet, B. 3, Hds. 11.

———————————

37) Bkz. Nisa, 4/59.

38) Nur, 24/56.

39) Âl-i İmrân, 3/53.

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İ'tisam bi’l-Kitabi ve’s-Sünneti, B.5,Hds.32

                              Kitabu’l-Edeb, B. 72, Hds. 126.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Fedail, B. 35, Hds, 127.

         İmam Nesaî, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle-Hadislerin Işığında Günlük Hayat, çev. Mehmet Yolcu, İst. 1996, C. 1, Sh. 307, Hds. 234.

———————————

2) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Fedail, B. 35, Hds. 128.

———————————

3) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İlm, B. 4, Hds. 7.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 6, Hds. 4608.

———————————

4) Sünen-i Neseî, Kitabu Menasiku’l-Hacc, B. 217, Hds. 3044.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Menasik, B. 63, Hds. 3029.

———————————

5) Sahih-i Buhârî, Kiatabu’n-Nikâh, B. 1, Hds. 1.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’n-Nikâh, B. 1, Hds. 5.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’n-Nikâh, B. 4, Hds. 3203.

———————————

6) Sünen-i Dârimî, Kitabu’n-Nikâh, B. 3, Hds. 2175.

7) Nisa, 4/58.

8) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 15, Hds. 55.

———————————

9) İmam Nevevî, Kırk Hadis, Hds. 41.

         El-Hindî, Kenzu’l- Ummal, C. 1, Sh. 217, Hds. 1084.

         Hatib-i Tebrizî, Mişkatu’l-Mesabih, Kitabu’l-İman, B. 5, Fasıl:2, Hds. 167.

         İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, çev. Dr. Bekir Karlığa-Dr. Bedrettin Çeniner, İst. 1984, C. 4, Sh. 1751.

10) Aclunî, Keşfu’l-Hafa, C.1, Sh. 68, Hds. 161.

         Not: Taberânî, Mu’cemu’l-Kebir’de kaydeder. İbn Adiyy ise, Cabir (r.a.)'dan rivayet etmiştir.

———————————

11) Seyyid Şerif Cürcânî, Kitabu’t-Ta’rifat- Arabçe Türkçe Terimler Sözlüğü, çev. Arif Erkan, İst. 1997, Sh. 250.

12) İmam Maverdî, Edebü’d-Dünya ve’d-Din, çev. Ali Akın, İst. 1982, Sh. 24.

13) Sad, 38/26.

———————————

14) Nazi’at, 79/40-41.

15) Sahih-i Müslim, Kitabu Salati’l-Müsafirine, B. 18, Hds. 139.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu Salatu’t-Tatavvu, B. 26, Hds. 1342.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’s-Salat, B. 165, Hds. 1483.

———————————

16) Ahzab, 33/21.

17) Sahih-i Müslim, Kitabu Salati’l-Müsafirine, B. 18, Hds. 139.

———————————

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu Salati’t-Tatavvu, B. 26, Hds. 1342.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’s-Salat, B. 165, Hds. 1483.

         Sünen-i Neseî, Kitabul Kıyamü’l-Leyl, B. 2, Hds. 1601.

18) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mağazî, B. 65, Hds. 355.

         Sahah-i Müslim, Kitabu Fedailü’s-Sahabe, B. 1, Hds. 8-9.

         Sünen-i Tirmizî Kitabu’l-Menakıb, B. 90, Hds. 4134-4135.

———————————

19) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Menakıb, B. 90, Hbr. 4132.

20) Sünen-i Neseî, Kitabu Taksiru’l-Salati Fi’s-Sefer, B. 1, Hbr. 1434.

———————————

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu İkametu’s-Salat, B. 73, Hds. 1066.

         Not: Vakit namazları, bilinen beş vakit farz namazlardır.

         Korku namazı ise, şu ayet-i kerime’de beyan edilmiştir:

         "Yeryünde adım attığınızda (yolculuğa ya da savaşa çıktığınızda) kâfirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Şübhesiz kâfirler, sizin apaçık düşmanlarınızdır." Nisa, 4/101.

21) Bkz. Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İlm, B. 10, Hds. 2801.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 6, Hds. 4604.

         Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B 2, Hds. 12.

22) Bkz. Nisa, 4/113.

———————————

23) Bkz. Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 6, Hds. 4604.

24) Bkz. Muhammed b. İdris eş-Şafiî, Er-Risâle, çev. prof. Dr. Abdulkadir Şener-Prof. Dr. İbrahim çalışkan, Ank. 1996, Sh. 51, md. 252-255.

25) Haşr, 59/7.

26) Sahih-i Müslim, Kitabu’t-Taharet, B. 17, Hds. 57.

———————————

         Sünen-i Neseî, Kitabu’t-Taharet, B. 42, Hds. 49.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’t-Taharet, B. 4, Hds. 7.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’t-Taharet, B. 12, Hds. 16.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’t-Taharet, B. 16, Hds. 316.

27) Nahl, 16/44.

———————————

28) Nahl, 16/64.

29) Nur, 24/51.

30) Sahih-i Buhharî, Kitabu’l-İlm, B. 30, Hds. 35.

                                  Kitabu’l-İ'tisam, B. 3, Hds. 25.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Fedail, B. 37, Hds. 136.

———————————

31) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İlm, B. 16, Hds. 2818.

———————————

32) İmam Muhammed b. Muhammed b. Süleyman er-Rûdânî,

         Cemu’l-Fevard-Büyük Hadis Külliyatı, çev. Naim Erdoğan, İst, T.Y. C. 3, Sh. 267-268, Kitabu’s-Siyer ve’l-Mağazî, Hds. 6412. Ahmed İbn Hanbel, Müsned, C. 3, Sh. 460 ve Taberânî, Mu’cemu’l-Kebir’den.

         İbn Hişam, İslâm Tarihi-Siret-i İbn Hişam Tercümesi, çev. Hasan Ege, İst. 1985, C. 2, Sh. 103.

         İbn Kesir, El-Bidaye Ve’n-Nihaye-Büyük İslâm Tarihi, çev. Mehmet Keskin, İst. 1994, C. 3, Sh. 247.

         İbnü’l-Esir, El-Kâmil Fi’t-Tarih-İslâm Tarihi, çev. M. Beşir Eryarsoy, İst. 1985, C. 2, Sh. 99.

———————————

33) Er-Rûdânî, A.g.e. C.3,Sh.269. Kitabu’s-Siyer ve’l-Mağazî, Hds.6414.

         Ahmet İbn Hanbel, Müsned, C.4, Sh.119’dan.

         İbn Kesir, A.g.e. Beyhakî, Amir eş-Şa’bî’den Taberânî, Mu’cemu’s Sağir Tercüme ve Şerhi, çev. İsmail Mutlu, İst. 1997, C. 2, Sh. 446, Hds. 740.

———————————

34) İbn Hişam, A.g.e. C. 2, Sh. 107-108.

         İbn Kesir, A.g.e. C. 3, Sh. 250.

———————————

35) İbn Kesir, A.g.e. C. 3, Sh. 251.

         Ayrıca bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 10, Hds. 11

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Hudud, B. 10, Hds. 41-43.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 17, Hds. 4160.

———————————

36) İbn Hişam, A.g.e. C. 2, Sh. 147.

         İbn Kesir, A.g.e. C. 3, Sh. 269.

         İbnü’l-Esir, A.g.e. C.2, Sh. 104.

         Taberî, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, çev. Zakir Kadirî Ugan-Ahmet Temir, İst. 1992, C. 4, Sh. 197.

———————————

37) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 37, Hds. 100.

———————————

38) İbn Hişam, A.g.e. C. 3, Sh. 109.

         Taberî, A.g.e. Sh. 392-393.

39) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mağazî, B. 18, Hds. 104.

                                Kitabu Menakıbi’l-Ensar, B. 17, Hds. 36.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 47, Hds. 136.

———————————

40) İbn Hişam, A.g.e. C. 3, Sh. 99.

41) İbn Hişam, A.g.e. C. 3, Sh. 111.

         İbn Kesir, A.g.e. C. 4, Sh. 63.

         Taberî, A.g.e. C. 4, Sh. 395-396.

         İbnü’l-Esir, C. 2, Sh. 148.

———————————

42) İbn Kesir, A.g.e. C. 4, Sh. 58.

———————————

43) İbn Hişam, A.g.e. C. 3, Sh. 126-127.

         İbn Kesir, A.g.e. C. 4, Sh. 71-72.

         İbnü’l-Esir, A.g.e. C. 2, Sh. 151-152.

         Taberî, A.g.e. C. 4, Sh. 411.

44) Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 6, Hds. 43.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 6, Hds. 4607.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İlm, B. 16, Hds. 2815.

         Sünen-i Dârimî, Mukaddime, B. 16, Hds. 96.

———————————

45) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 17, Hds. 3992-3993.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 1, Hds. 4597.

———————————

46) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İman, B. 18, Hds. 2779.

47) Nur, 24/62-63.

———————————

48) Nisa, 4/115.

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cihad, B. 108, Hds. 164.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 8, Hds. 32-33. B. 9, Hds. 43

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 27, Hds. 4175. B. 30, Hds. 4178.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 151, Hds. 2757.

         Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 1, Hds. 3 (Birinci kısım).

———————————

2) "Biz, yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz." Fatiha, 1/5.

———————————

3) Bkz. Yûsuf, 12/40.

4) Bkz. Nur, 24/52 ve 54.

5) Enbiya, 21/92.

6) Bkz. Zariyat, 51/56.

7) Ahzab, 33/36.

8) Enfal, 8/20.

9) Âl-i İmrân, 3/32.

———————————

11) İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, çev. İsmail Mutlu, Vdğ. İst. 1996, C. 2, Sh. 476, Hds. 2380 (4747) Hakim’in Müstedrek’inden.

         İmam Hafız el-Munzirî, Hadislerle İslâm-Terğib ve Terhib, çev. A. Muhtar Büyükçınar, Vdğ. İst. 1985, C. 4, s. 506, Hds. 8.

         İbn Hacer el-Askalânî, Terğib ve Terhib, çev. Abdulvehhab Öztürk, İst. 1982, Sh. 522, Hds. 813. (Hakim rivayet etmiş ve isnadı sahihtir demiştir.)

———————————

12) Bkz. İmam Ebu’l-Hasan el-Maverdî, El-Ahkamu’s-Sultaniyye- İslâm’da Hilafet ve Devlet Hukuku, çev.Dr. Ali Şafak, İst.1976, Sh.20,vd.

         Saduddin Taftazânî, Kelâm İlmi ve İslâm Akaidi-Şerhu’l-Akaid, çev. Süleyman Uludağ, İst. 1991, Sh. 333. vd.

———————————

13) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Salat, B. 221-223, Hds. 1097.

         Benzer bir hadis için bkz. Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’n-Nikâh, B. 31-32, Hds. 2118 (Hutbetu’l-Hacce)

———————————

14) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cuma, B. 13, Hds. 48.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Salat, B. 221-223, Hds. 1098-1099.

         Kitabu’l-Edeb, B. 85, Hds. 4981.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’n-Nikâh, B.40, Hds. 3265.

15) A’raf, 7/157.

16) Bkz. Nur, 24/51.

———————————

17) Bkz. Nisa, 4/59.

18) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 13, Hds. 58.

         Sahih-i Buhârî,  Kitabu’l-Fiten, B. 2, Hds. 5.

                             Kitabu’l-Ahkam, B. 4, Hds. 7. Kitabu’s-Siyer, B. 76, Hds. 2522.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’s-Siyer, B. 76, Hds. 2522.

———————————

19) İmam Ebu’l-Muîn en- Nesefî, İslâm İnançları ve Mezhebler Arasındaki Görüş Farkları, çev. Cemil Akpınar, Konya, T.Y. Sh. 179.

         Aynı eserin diğer tercemesi: Bahrü’l-Kelâm Fî Akaid-i Ehli’l-İslâm, Çev. İsmail Hakkı Uca-Mustafa Akdedeoğulları, Konya, T.Y. Sh. 100.

20) İbn Teymiye, Siyaset-Es-Siyasetu'ş-Şeriyye, çev. Vecdi Akyüz, İst. 1985, Sh. 195.

21) Sa’duddin Taftazânî, A.g.e. Sh. 326-327.

22) Sa’duddin Taftazânî, A.g.e. Sh. 326.

———————————

23) İbn Abidin, Reddü’l-Muhtar Ale’d-Dürri’l-Muhtar, çev. Mehmet Savaş, İst. 1985, C. 12, Sh. 145.

———————————

24) Bkz. Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 80, Hds. 2608-2609.

25) Bkz. Ahmed İbn Hanbel, El-Müsned, C. 2, Sh. 177.

26) Sahih-i Buhârî, Kitabu’t-Tefsir, B. 83, Hbr. 106.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 8, Hbr. 31.

———————————

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 87, Hbr. 2624.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 28, Hbr. 4176.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cihad, B. 3, Hbr. 1723.

27) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkam, B. 4, Hds. 9.

———————————

         Sahih-i Buhârî, Kitabu Ahbari’l-Ahadî, B. 1, Hds. 12.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 8, Hds. 39-40.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 87, Hds. 2625.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 34, Hds. 4187.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cihad, B. 40, Hds. 2863.

28) Maide, 5/51.

29) Bakara, 2/257.

30) "Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah’dan korkup sakının, umulur ki, esirgenirsiniz." Hucurât, 49/10.

31) "Mümin erkekler ve mü’min kadınlar, birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülüklerden sakındırırlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler ve Allah’a ve Rasulü’ne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şübhesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir." Tevbe, 9/71.

———————————

32) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 107, Hds. 163.

                                   Kitabu’l-Ahkam, B. 4, Hds. 8.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 8, Hds. 39.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 87, Hds. 2625.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 34, Hds. 4187-4188.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cihad, B. 29, Hds. 1759.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cihad, B. 40, Hds. 2864.

33) Bkz. Furkan, 25/43 ve Casiye, 45/23.

———————————

34) Sahih-i Müslim Kitabu’l-Hacc, B. 51, Hds. 311.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkam, B 4, Hds. 6.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cihad, B. 28, Hds. 1758.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cihad, B. 39, Hds. 2861.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 26, Hds. 4174.

         Sünen-i Dârimî, Mukaddime, B. 16, Hds. 96.

———————————

35) Hud, 11/113.

36) Maide, 5/2.

37) İmam Hafız el-Munzirî, A.g.e. C. 4, Sh. 459, Hds. 6. Taberânî’den

         İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, çev. Dr. Bekir Karlığa-Dr. Bedrettin Çeniner, İst. 1984, C. 5, Sh. 2089.

———————————

38) Bkz. Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 43, Hds. 164.

39) Bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’d-Diyet, B. 1, Hds. 13.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 42, Hds. 161-163.

———————————

40) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 29, Hds. 4177.

                               Kitabu’l-Cihad, B. 46, Hds. 3174

———————————

41) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Enbiya, B. 52, Hds. 122.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 10, Hds. 44.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cihad, B. 42, Hds. 2871.

42) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 32, Hds. 4183-4185.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’z-Zühd, B. 26, Hds. 2474.

43) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 33, Hds. 4186.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Harac, B. 4, Hds. 2932.

———————————

44) Şura, 42/37-39.

———————————

45) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 123, Hds. 5128.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İsti’zan ve’l-Adab, B. 90, Hds. 2975-2976.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Edeb, B. 37, Hds. 3745-3746.

46) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Edeb, B. 37, Hds. 3747.

———————————

47) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Harac, B. 12-13, Hds. 2948.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Ahkam, B. 6, Hds. 1347.

48) Ebu Hüreyre (r.a.) şöyle demiştir:

         Meclisin birinde, Rasulullah (s.a.s.)'in huzurunda söz söylerken ansızın bir Bedevî gelip:

         — Kıyamet ne zamandır? diye sordu.

         Rasulullah (s.a.s.), konuşmasına devam etti. Oradakilerden kimi:

         — Bedevinin ne dediğini işitti, amma sualinden hoşlanmadı, dedi.

         Kimi de:

         — Belki işitmedi, diye hükmetti.

         Nihayet Rasulullah (s.a.s.), sözünü bitirince:

         "O kıyameti soran nerede?" diye, yani bunun gibi bir lafızla sual etti.

———————————

         Bedevî:

         — İşte ben, ya Rasulullah (s.a.s.), dedi.

         Bunun üzerine Rasulellah (s.a.s.):

         "Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle!" buyurdu.

         Bedevî:

         — Emaneti zayi etmek nasıl olur? diye tekrar sorunca,

         Rasulullah (s.a.s.):

         "İş, ehli olmayana yöneltilip dayandırıldığı zaman kıyameti bekle!" buyurdu.

         Sahih-i Buharî, Kitabu’l-İlm, B. 2, Hds. 1.

49) Bkz. Bakara, 2/193 ve Enfal, 8/39.

———————————

50) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 17, Hds. 65-66.

———————————

1)    Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cuma, B. 11, Hds. 18.

———————————

     Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Itk, B. 17, Hds. 37.

                              Kitabu’n-Nikâh, B. 82, Hds. 118.

                              Kitabu’l-Ahkam, B. 1, Hds. 2.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 5, Hds. 20,

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Harac, B. 1, Hds. 2928.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cihad, B. 27, Hdsz. 1757.

     İmam Buhârî, Edebü’l-Müfred, B. 108, Hds. 212.

2) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’t-Talak, B. 15, Hds. 2041-2042.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Hudud, B. 16, Hds. 4398-4402.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Hudud, B. 1, Hds. 1446.

     Sahih-i Buhârî, Kitabu’t-Talak, B. 10 (Bab başlığında)

2)    Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Hudud, B. 16, Hds. 4403.

———————————

4) İsra, 17/71.

5) Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Taberî Tefsiri, Çev. Hasan Karakaya - Kerim Aytekin, İst. 1996, C. 5, Sh. 302.

———————————

6) İbrahim, 14/21.

———————————

7) Nisa, 4/141.

8) İnsan, 76/24.

9) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 5, Hds. 21-22.

     Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkam, B. 8, Hds. 15 ve 14.

10) Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İst. 1983, C. 8, Sh. 695.

———————————

11) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkam, B. 7, Hds. 13.

                                Kitabu’l-İcare, B. 1, Hds. 2.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 3, Hds. 14.

     Sünen-i Neseî, Kitabu Adabu’l-Kudat, B. 4, Hds. 5347.

———————————

12) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu-l-Harac ve’l-İmare, B. 2, Hds. 2930.

———————————

13) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Eyman ve’n-Nuzur, B. 1, Hds. 2.

                                Kitabu’l-Ahkam, B. 6, Hds. 11.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 3, Hds. 13.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Harac, B. 2, Hds. 2929.

     Sünen-i Neseî, Kitabu Adabu’l-Kudat, B. 5, Hds. 5349.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’n-Nuzur ve’l-Eyman, B. 4, Hds. 1568.

———————————

14) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkam, B. 8, Hds. 15.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 63, Hds. 228.

15) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 63, Hds. 229.

     Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkam, B. 8, Hds. 14.

     Ayrıca bkz. Taberanî, Mu’cemi’s-Sağir, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1997, C. 2, Sh. 333, Hds. 634.

16) Ahmed Davudoğlu, A.g.e. C.2, Sh. 11.

———————————

17) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 4, Hds. 16.

18) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 4, Hds. 17.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Vesaya, B. 4, Hds. 2868.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Vesaya, B. 10, Hds. 3648.

19) Nisa, 4/58.

———————————

20) İmam Ebu’l-Hasen Ali b. Ahmed el-Vahidî, Esbâb-ı Nüzûl, Çev. Dr. Necati Tetik - Necdet Çağıl, Erzurum, T.Y. Sh. 164-165.

     Abdulfettah el-Kadî, Esbâb-ı Nüzûl, Çev. Doç. Dr. Salih Akdemir, Ank. 1986, Sh. 114.

21) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 39, Hds. 4193.

———————————

22) İmam Ebu’l-Hasan el-Maverdî, El-Ahkamu’s-Sultâniyye - İslâm’da Hilalefet ve Devlet Hukuku, Çev. Dr. Ali Şafak, İst. 1976, Sh. 19-20.

———————————

23) Bkz. İbn Abidin, Reddü’l-Muhtar Ale’d-Dürri’l-Muhtar, Çev. Mehmet Savaş, İst. 1985, C. 12, Sh. 145.

———————————

24) Nahl, 16/91.

25) Maide, 5/1.

26) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Fiten, B. 2, Hbr. 7.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 8, Hbr. 41-42.

     İbn Kesir, El-Bidaye ve’n-Nihaye - Büyük İslâm Tarihi, Çev. Mehmet Keskin, İst. 1994, C. 3, Sh. 251.

———————————

27) Ahmed Davudoğlu, A.g.e. C. 8, Sh. 718-719.

———————————

28) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 21, Hds. 4166.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’s-Siyer, B. 35, Hds. 1644.

                                   Kitabu’l-Buyu, B. 22, Hds. 1255.

———————————

29) Sahih-i Müslim, Mukaddime.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 23, Hds. 4842.

30) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Menakıb, B. 23, Hbr. 67.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Fedail, B. 20, Hbr. 77.

     İmam Malik, Muvatta’; Kıtabu Hüsnü’l-Hulk, Hbr. 2.

———————————

31) Bkz. Ahzab, 33/21.

32) Âl-i İmrân, 3/159.

33) Hicr, 15/88.

34) Fetih, 48/29.

———————————

35) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 5, Hds. 19.

———————————

36) İmam Hafız el-Munzirî, Hadislerle İslâm - Terğib ve Terhib, Çev. A. Muhtar Büyükçınar, Vdğ. İst. 1985, C. 4, Sh. 397, Hds. 10. Taberânî rivayet etmiştir.

     M. Yûsuf Kandehlevî, Hayatu’s-Sahâbe, Çev. Ahmed Meylânî, Ank. 1990, C. 2, Sh. 136. (El-Kenz, C. 3, Sh. 163 ve El-İsabe, C. 1, Sh. 152’den.)

     Not: Bunu, ayrıca Abdurrezzak, Ebu Said, Beğavî, Dârekutnî, İbn Ebi Şeybe ve İbn Munzir de kaydetmişlerdir.

37) Et-Taberî, A.g.e. C. 3, Sh. 27.

———————————

38) Bkz. Maide, 5/44, 45 ve 47.

39) İmam Malik, Muvatta’, Kitabu’l-Kelâm, Hds. 20.

     Benzer bir hadis için bkz. Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Akdiye, B. 5, Hds. 10.

———————————

40) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Harac ve’l-İmare ve’l-Fey, B. 4, Hds. 2932.

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Edeb, B. 71, Hds. 125.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekat, B. 46, Hds. 141.

———————————

2) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Hums, B. 19, Hds. 57.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekat, B. 46, Hds. 140.

———————————

3) "Biz seni, âlemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik." Enbiya, 21/107.

4) "Andolsun, size içinizden, sıkıntıya düşmeniz O’nun gücüne giden, size pek düşkün, mü’minlere şefkatli ve esirgeyici olan bir Rasul gelmiştir." Tevbe, 9/128.

5) "De ki: ‘Ey insanlar, ben, Allah'ın sizin hepinize gönderdiği bir Rasulüyüm..." A’raf, 7/158.

6) "De ki: ‘Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir." Âl-i İmrân, 3/31.

7) "Kim Rasul’e itaat ederse, gerçekte Allah’a itaat etmiş olur..." Nisa, 4/80.

8) İbn Abbas (r.a.)'dan.

     Rasululah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

     "Ben, rahmet ve savaş peygamberi olarak gönderildim."

     İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, Vdğ. İst. 1996, C.2, Sh. 197, Hds. 1713. (3154) Ebu Nuaym, Hilye’den.

     Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1996, C.1, Sh. 234, Hds. 150.

9) Bkz. Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İst. T.Y. C.5, Sh. 503.

———————————

10) Bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cihad, B. 108, Hds. 164.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 8, Hds. 32-33.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 27, Hds. 4175.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 151, Hds. 2757.

     Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 1, Hds. 3.

———————————

11) Bkz. Tin, 95/5, Furkan, 25/44, A’raf, 7/179.

12) Sahih-i Buhârî, Kitabu’t-Tevhîd, B. 34, Hds. 111.

                                Kitabu Bed’i’l-Halk, B. 6, Hds. 19.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sılâ, B. 48, Hds. 157.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiru’l-Kur’ân, B. 20, Hds. 3370.

     İmam Malik, Muvatta', Kitabu'ş-Şa’r, Hds. 15.

———————————

13) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İcare, B. 2, Hds. 3.

                                Kitabu’l-Enbiya, B. 31, Hds. 80.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Eşribe, B. 29, Hds. 163.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’t-Ticare, B. 5, Hds. 2149.

———————————

14) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Menakıb, B. 25, Hds. 114.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekat, B. 47, Hds. 142-153.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 31, Hds. 4764.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’z-Zekat, B. 79, Hds. 2568.

15) Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekat, B. 47, Hds. 143.

———————————

16) Hacc, 22/41.

———————————

17) Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekat, B. 47, Hds. 142.

     Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Hums, B. 15, Hds. 45.

     İbn Kesir, El-Bidaye ve’n-Nihaye - Büyük İslâm Tarihi, Çev. Mehmet Keskin, İst. 1994, C. 5, Sh. 38. İmam Ahmed İbn Hanbel’den.

———————————

18) Bakara, 2/151-152.

19) Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 17, Hds. 229.

     Sünen-i Dârimî, Mukaddime, B. 32, Hds. 355.

———————————

20) Bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Menakıb, B. 23, Hbr. 67.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Fedail, B. 20, Hbr. 77.

———————————

21) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Hums, B. 19, Hds. 56.

                                Kitabu’l-Edeb, B. 68, Hds. 114.

                                Kitabu’l-Libas, B. 18, Hds. 27.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekat, B. 44, Hds. 128.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 1, Hds. 4775.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Kaseme, B. 22, Hds. 4749.

———————————

22) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Hudud, B. 13, Hds. 17.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Hudud, B. 2, Hds. 8.

     Sünen-i Neseî, Kitabu Katu’s-Sarik, B. 6, Hds. 4864-4873.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Hudud, B. 15, Hds. 4396-4397.

23) Maide, 5/38.

———————————

24) Ahkaf, 46/35.

———————————

25) Sahih-i Buhârî, Kitabu İstitabeti’l-Mürtedin, B. 4, Hds. 11.

                               Kitabu’l-Enbiya, B. 56, Hds. 144.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 37, Hds. 105.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 23, Hds. 4025.

26) Hicr, 15/97.

———————————

27) Hicr, 15/94.

28) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cihad, B. 24, Hds. 3126.

     Benzer hadis için bkz. Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 24, Hds. 2516.

     İmam Hafız el-Munzirî, Hadislerle İslâm-Terğib ve Terhib, Çev. H. Muhtar Büyükçınar, Vdğ. İst. T.Y. C.1, Sh. 50, Hds. 8, Bezzar ve Beyhakî’den.

———————————

29) Nahl, 16/90.

30) Mümtehine, 60/8.

31) A’râf, 7/29.

32) Hucurât, 49/9.

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 31, Hds. 35.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 59, Hds. 205.

———————————

2) Bkz. Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Hacc, B. 19, Hds. 147.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Menasık, B. 84, Hds. 3074.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Menasık, B. 56, Hds. 1905.

———————————

3)    Taha, 20/112.

———————————

4) İbn Hişam, İslâm Tarihi - Siyer-i İbn Hişam Tercemesi, Çev. Hasan Ege, İst. 1985, C. 1, Sh. 184-185.

     İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye - Büyük İslâm Tarihi, Çev. Mehmet Keskin, İst. 1994, C. 2, Sh. 453. Beyhakî’den.

     İbnü’l-Esir, El-Kâmil Fi’t-Tarih - İslâm Tarihi, Çev. M. Beşir Eryarsoy, İst. 1985, C. 2, Sh. 42.

4)    İbn Hişam, A.g.e., C. 1, Sh. 185, Dipnot: 160.

———————————

6) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 31, Hds. 34.

7) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 59, Hds. 208.

8) En’âm, 6/160.

———————————

9) Bakara, 2/261.

10) Rahman, 55/60.

11) Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İst. 1977, C. 1, Sh. 481.

———————————

12) Sahih-i Buhârî, Kitabu İstitabeti’l-Mürtedin, Hds. 4.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 53, Hds. 189-190.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, B. 19, Hds. 4242.

     Sünen-i Dârimî, Mukaddime, B. 1, Hds. 1.

13) Enfal, 8/38.

14) Bakara, 2/217.

———————————

15) Ahmed Davudoğlu, A.g.e., C. 1, Sh. 452.

16) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 54, Hds. 192.

———————————

17) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mağazî, B. 12, Hds. 65.

18) Bakara, 2/285.

———————————

19) Kehf, 18/30.

20) Maide, 5/93.

21) Bakara, 2/208.

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mezalim ve’l-Gasb, B. 3, Hds. 3.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 10, Hds. 32.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 46, Hds. 4893.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Hudud, B. 3, Hds. 1449-1450.

                              Kitabu’l-Birri Ve’s-Sılâ, B. 18, Hds. 1992 - B. 19, Hds. 1995.

———————————

2) Hucurat, 49/10.

———————————

3) İbn Hişam, İslâm Tarihi - Siret-i İbn Hişam Tercemesi, Çev. Hasan Ege, İst. 1985, C. 2, Sh. 284-285.

     İbn Kesir, El-Bidaye ve’n-Nihaye - Büyük İslâm Tarihi, Çev. Mehmet Keskin, İst. 1994, C. 3, Sh. 461-462.

———————————

5)    Hucurât, 49/13.

———————————

5) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 6, Hds. 6.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 17, Hds.71.

     Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 9. Hds. 66.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 19, Hds. 4983.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu Sıfatu’l-Kıyame, B. 22, Hds. 2634.

     Sünen-i Dârimî, Kitabu’r-Rikak, B. 29, Hds. 2743.

6) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 17, Hds. 72.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 19, Hds. 4984.

7) Bkz. Maide, 5/54.

8) Bkz. Beyyine, 98/8.

9) Bkz. Bakara, 2/165.

———————————

10) Bkz. Âl-i İmrân, 3/31.

11) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sılâ, B. 10, Hds. 32.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Birri ve’s-Sılâ, B. 18, Hds. 1998.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, B. 23, Hds. 4213.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 40. Hds. 4282.

———————————

12) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mezalim ve’l-Gasb, B. 4, Hds. 5.

                                Kitabu’l-İkrah, B. 7, Hds. 12.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sılâ, B. 16, Hds. 62.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 58, Hds. 2356.

     Sünen-i Dârimî, Kitabu’r-Rikak, B. 40, Hds. 2756.

     Taberanî, Mu’cemu’s-Sağir, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1997, C. 2, Sh. 68, Hds. 404.

———————————

13) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sılâ, B. 16, Hds. 62.

14) Mâide, 5/2.

15) Hud, 11/113.

16) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 20, Hds. 78.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 10, Hds. 2263.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 17, Hds. 4975-4976.

———————————

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 20, Hds. 4013.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Melahim, B. 17, Hds. 4340.

17) Bkz. Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 20, Hds. 80.

18) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 57, Hds. 4918.

———————————

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Birri ve’s-Sılâ, B. 18, Hds. 1994.

     İmam Buhârî, Edebü’l-Müfred, B. 120, Hds. 239.

19) Hucurat, 49/11-12.

———————————

20) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 34, Hds. 2534.

21) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Kefale, B. 2, Hds. 3.

     Sahih-i Müslim, Kitabu Fedailu’s-Sahabe, B. 50, Hds. 204-205.

     İbn Hişam, A.g.e., C. 2, Sh. 176-178.

———————————

22) Sahih-i Buhârî, Kitabu’n-Nikâh, B. 7, Hds. 10.

                               Kitabu Menakibi’l-Ensar, B. 49, Hds. 152.

                               Kitabu’l-Kefale, B. 2, Hbr. 2.

                               Kitabu’l-Edeb, B. 67, Hds. 108.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 22, Hds. 1998.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’n-Nikâh, B. 84, Hds. 3372.

     İbn Kesir, A.g.e., C. 3, Sh. 339-340. İmam Ahmed İbn Hanbel’den.

23) Şûrâ, 42/38-39.

———————————

24) Sünen-i Neseî, Kitabu’z-Zekat, B. 72, Hds. 2557.

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’z-Zekat, B. 17, Hds. 27.

                              Kitabu’l-Ezan, B. 36, Hds. 53.

———————————

     Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekat, B. 30, Hds. 91.

     Sünen-i Neseî, Kitabu Adabu’l-Kudat, B. 1, Hds. 5345.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’z-Zühd, B. 41, Hds. 2500.

     İmam Malik, Muvatta, Kitabu’ş-Şa’r, Hds. 14.

2) Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İst. T.Y. C. 5, Sh. 421.

     Ayrıca Bkz. Zeynüddin Ahmed b. Ahmed b. Abdu’l-Lâtifi’z-Zebidî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Çev. Ahmed Naim, Ank. 1980, C. 2, Sh. 617, (Altıncı Baskı).

———————————

3) Bkz. Mâide, 5/44-45 ve 47.

4) Âl-i İmrân, 3/19.

5) Âl-i İmrân, 3/85.

———————————

6) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 5, Hds. 18.

7) Mümtehine, 6/8.

8) Hucurât, 49/9.

9) Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, C. 2, Sh. 58, Hds. 1721.

     Not: Deylemî, Ebu Nuaym isnadıyla rivayet eder.

     İmam Hafız el-Munzirî, Hadislerle İslâm - Terğib ve Terhib, Çev. A. Muhtar Büyükçınar, Vdğ. İst. 1985, C. 4, Sh. 453, Hds. 4. Taberânî, hasen isnad ile rivayet eder.

———————————

10) Sahîh-i Müslim, Kitabu’l-Cennet, B. 16, Hds. 63.

11) Mâide, 5/8.

12) "Ben, cinleri ve insanları yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarattım." Zariyat, 51/56.

———————————

13) Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, C. 2, Sh. 126, Hds. 1997.

     Not: Asıl adlı kitabta Deylemî’den Hakim, merfuan rivayet eder. İlaveyi Beyhakî rivayet etmiştir.

14) Hud, 11/112-113.

———————————

15) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Ahkam, B. 4, Hds. 1344.

———————————

16) Sünen-i Tirmizî, Kitabu Sıfatu’l-Kıyame, B. 1, Hds. 2531-2532.

     Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1997, C. 2, Sh. 205, Hds. 522.

17) Mü’minun, 23/1-2.

18) Ankebut, 29/45.

19) Sünen-i Neseî, Kitabu İşretu’n-Nisâ, B. 1, Hds. 3928.

     Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir, C. 2, Sh. 196, Hds. 513.

———————————

20) Bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ezan, B. 30, Hds. 42.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Mesacid, B. 49, Hds. 272.

21) Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiru’l-Kur’ân, B. 10, Hds. 3289.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Mesacid, B. 19, Hds. 802.

———————————

22) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’s-Salat, B. 165, Hds. 223.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Salat, B. 49, Hds. 561.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Mesacid, B. 14, Hds. 779-781.

     Sünen-i Dârimî, Kitabu’s-Salat, B. 133, Hds. 1429.

23) Bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 6, Hds. 6.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 17, Hds. 71.

24) Bkz. Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sünnet, B. 3, Hds. 4599.

25) Bkz. Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sılâ, B. 12, Hds. 37.

     Sünen-i Dârimî, Kitabu’r-Rikak, B. 44, Hds. 2760.

     İmam Malik, Muvatta, Kitabu’ş-Şa’r, Hds. 13.

———————————

26) İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, Vdğ. İst. 1996, C. 1, Sh. 347, Hds. 723 (1245).

     Taberânî’nin Kebir’inden.

27) "İmam Malik’e göre, müslümanların Allah için birbirlerini sevmesi ve Allah için birbirlerine buğz etmeleri farzdır."

     Ahmed Davudoğlu, A.g.e. C. 5, Sh. 425.

———————————

28) Nur, 24/30.

29) Ahzab, 33/35.

30) Sahih-i Buhârî, Kitabu Muharribin Min Ehl-i Küfri ve’r-Riddeti, B. 4, Hds. 6.

                                 Kitabu’r-Rikak, B. 23, Hds. 61.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’z-Zühd, B. 47, Hds. 2520.

     Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir, C. 2, Sh. 202, Hds. 519.

———————————

31) Rahman, 55/46.

32) Naziat, 79/40-41.

———————————

33) Bakara, 2/274.

34) İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, Çev. Dr. Bekir Karlığa - Dr. Bedrettin Çetiner, İst. 1984, C. 3, Sh. 1062-1063.

     Abdulfettah el-Kadî, Esbab-ı Nüzûl, Çev. Doç. Dr. Salih Akdemir, Ank. 1986, Sh. 60.

35) Bakara, 2/271.

———————————

36) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İlm, B. 16, Hds. 15.

     Sahih-i Müslim, Kitabu Salati’l-Müsafirine, B. 47, Hds. 266.

37) Sünen-i Neseî, Kitabu Kıyamu’l-Leyl, B. 7, Hds. 1615.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu Sıfatu’l-Cennet, B. 24, Hds. 2696.

38) Bkz. Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cihad, B. 24, Hds. 3126.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 24, Hds. 2516.

     İmam Hafız el-Munzirî, Hadislerle İslâm - Terğib ve Terhib, C. 1, Sh. 50, Hds. 8. Bezzar ve Beyhakî’den.

———————————

39) Ahmed İbn Hanbel, Kitabu’z-Zühd, Çev. Mehmed Emin İhsanoğlu, İst. 1993, C. 1, Sh. 25, Hds. 54.

     İmam Hafız el-Munzirî, A.g.e. C. 4, Sh. 17, Hds. 17. Ebu Avane ile İbn Hıbban, "Sahih"lerinde rivayet etmişlerdir.

     İmam Muhammed b. Muhammed b. Süleyman er-Rûdânî, Cemu’l-Fevaid - Büyük Hadis Külliyatı, Çev. Naim Erdoğan, İst. T.Y. C. 5, Sh. 234, Hds. 9213. Ahmed İbn Hanbel, Müsned, C. 1, Sh. 172, 180, 187’den.

40) İmam Buhârî, Halku Efali’l-İbad , Hadis-i Şerifler Işığında İlâhî Kelâmın Müdafası, Çev. Yusuf Özbek, İst. 1992, Sh. 89, Hds. 281.

———————————

41) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’d-Daavat, B. 4, Hds. 3597.

42) İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, C. 3, Sh. 354, Hds. 3640 (8674). Hakim, Müstedrek’den.

43) Sünen-i Tirmizî, Kitabu Fedailu’l-Cihad, B. 12, Hds. 1690.

     İmam Suyutî, A.g.e. C.2, Sh. 267, Hds. 1874 (3493). Hakim, Müstedrek’den. C. 2, Sh. 272, Hds. 1890 (3518). Taberânî, Kebir’den.

44) Sünen-i Tirmizî, Kitabu Fedailu’l-Cihad, B. 25, Hds. 1720.

———————————

45) Bkz. Yûnus, 10/62-64.

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cenaiz, B. 85, Hds. 120.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cenaiz, B. 20, Hds. 60.

———————————

     Sünen-i Nesehi, Kitabu’l-Cenaiz, B. 50, Hds. 1933.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cenaiz, B. 63, Hds. 1064.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cenaiz, B. 20, Hds. 1491-1492.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cenaiz, B. 74-76, Hds. 3233.

2) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cenaiz, B. 50, Hds. 1934.

———————————

3) Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İst. T.Y. C. 5, Sh. 198.

     Ez-Zebidî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, Çev. Kamil Miras, Ank. 1981, C. 4, Sh. 567.

     Not: Hakim:

—   Bu hadis, Buhârî ile Müslim’in şartları üzerine sahihdir, ama onlar onu, bu lafızlarla tahric etmemişlerdir, demiştir.

———————————

4) Bkz. Mâide, 5/8.

———————————

5) Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiru’l-Kur’ân, B. 16, Hds. 3332.

         Not: Bazı ilim adamlarından, bu ayetin tefsiri hakkında şöyle rivayet edilmiştir:

         "Elbette bunda, mütevessimler için gerçekten ayetler vardır." Yani firaset sahibi kişiler için..."

         Ayrıca bkz. Kaf, 50/8.

6) İmam Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned, C.1, Sh. 379.

         Abdurrahman el-Benna, Fethu’l-Rabbanî, C. 22, Sh. 170.

         Not: Bu mevkuf hadisi, Bezzar ve Taberânî de "Kebir"de rivayet etmişlerdir. İbnu Hacer el-Heysemî, ravîlerinin sika (güvenilir) kimseler olduğunu beyan eder.

———————————

7) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 7, Hds. 2255.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 8, Hds. 3950.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Fiten, B. 1, Hds. 4253.

8) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Menakıb, B. 28, Hds. 142.

                              Kitabu’t-Tevhid, B. 29, Hds. 86,

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 71, Hds. 247.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 25, Hds. 2287.

         Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 1, Hds. 6.

———————————

9) Bkz. Ahmed İbn Hanbel, El-Müsned, C.2, Sh. 177 (Abdullah b. Amr, r.a.’dan)

10) Bkz. Kasas, 28/5-6.

11) Bkz. Şura, 42/36-39.

12) Bkz. Mâide, 5/54. Beyyine, 98/8.

13) Bkz. Beyyine, 98/7.

———————————

14) Çünkü Âlemlerin Rabbi Allah şöyle buyurmuştu:

         "Bugün size dininizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm’ı seçip beğendim." Mâide, 5/3.

15) Bkz. Nahl, 16/120.

16) Bkz. Saffat, 37/93.

17) Bakara, 2/131-132.

18) "Bugün inkâra sapanlar, sizin dininizden (dininizi yıkmaktan) umut kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, Ben’den korkun." Mâide, 5/3.

         "Ey Peygamber, Allah’dan sakın, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şübhesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

         Sana Rabbinden vahyedilene uy! Şübhesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır." Ahzab, 33/1-2.

———————————

19) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cenaiz, B. 85, Hds. 121.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cenaiz, B. 50, Hds. 1935.

20) İmam Hafız el-Munzirî, Hadislerle İslâm - Terğib ve Terhib, Çev. A. Muhtar Büyükçınar, Vdğ. İst. 1986, C. 7, Sh. 27, Hds. 5. Ebu Ya’lâ ve İbn Hıbban’dan.

         İmam Muhammed b. Muhammed b. Süleyman er-Rûdânî, Cemu’l-Fevaid - Büyük Hadis Külliyatı, Çev. Naim Erdoğan, İst. T.Y. C.1, Sh. 392, Hds. 2625. Ahmed İbn Hanbel, El-Müsned, C. 3, Sh. 242’den.

21) Er-Rûdânî, A.g.e. C.1, Sh. 392, Hds. 2624. Ahmed İbn Hanbel, El-Müsned, C. 2, Sh. 384’den.

         İmam Hafız el-Munzirî, A.g.e. C.7, Sh. 27, Hds. 6.

22) Ra’d, 13/31. Zümer, 39/20.

———————————

23- Rum, 30/6.

24) Yûnus, 10/3.

———————————

25) Sebe’, 34/23.

26) Taha, 20/109.

27) Bkz. Fecr, 89/27-30.

———————————

28) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cenaiz, B. 19, Hds. 59.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cenaiz, B. 40-41, Hds. 3170.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cenaiz, B. 19, Hds. 1489.

29) Bkz. Nisa, 4/48 ve 116.

30) Bkz. En’âm, 6/88. Zümer, 39/65.

31) Âl-i İmrân, 3/102.

32) Bkz. En’âm, 6/162-163.

———————————

33) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cenaiz, B. 18, Hds. 58.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cenaiz, B. 39, Hds. 1034.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cenaiz, B. 78, Hds. 1993.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cenaiz, B. 19, Hds. 1488.

34) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cenaiz, B. 38-39, Hds. 3166.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cenaiz, B. 39, Hds. 1033.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cenaiz, B. 19, Hds. 1490.

———————————

1) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 23, Hds. 95.

         Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 42 (Bab başlığında)

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Birri ve’s-Sılâ, B. 17, Hds. 1990.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 31, Hds. 4179-4182.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 67, Hds. 4944.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu’r-Rikak, B. 41, Hds. 2757.

         Muhammed b. İdris eş-Şafiî, Er-Risâle, Çev. Prof. Dr. Abdulkadir Şener - Prof. Dr. İbrahim Çalışkan, Ank. 1996, Sh. 31, Md. 172.

2) Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1997, C.2, Sh. 323, Hds. 625.

———————————

3) Seyyid Şerif Cürcânî, Kitabu’t-Ta’rîfat - Arabça-Türkçe Terimler Sözlüğü, Çev. Arif Erkan, İst. 1997, Sh. 238.

———————————

4) Bkz. Zariyat, 51/56.

5) Bkz. Nahl, 16/36.

6) A’raf, 7/62.

7) A’raf, 7/68.

———————————

8) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Menasik, B. 57, Hds. 3015.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiru’l-Kur’ân, B. 3, Hds. 3157.

         Sünen-i Neseî, Kitabu Menasiku’l-Hacc, B. 203, Hds. 3003.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Menasik, B. 68, Hds. 1949.

9) Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İst. 1977, C.1, Sh. 300.

———————————

10) Ankebut, 29/2.

11) Yasin, 36/60-61.

12) Taha, 20/98.

———————————

13) Mü’minun, 23/52.

14) Zümer, 29/2-3.

———————————

15) Beyyine, 98/5.

16) Enbiya, 21/25.

17) Bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 46, Hds. 71.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 10, Hds. 49.

———————————

18) Hucurât, 49/16.

19) Saff, 61/9, Fetih, 48/28.

20) Bkz. A’râf, 7/54

21) Bkz. Yûsuf, 12/40 ve 67. En’âm, 6/57 ve 62.

22) Bkz. Kehf, 18/26.

23) Ra’d, 13/3.

———————————

24) Hicr, 15/9.

25) En’âm, 6/38.

26) Bakara, 2/1-2.

———————————

27) İbrahim, 14/1.

28) Nahl, 16/89.

29) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Hacc, B. 19, Hds. 147.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Menasık, B. 84, Hds. 3074.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Menasik, B. 56, Hds. 1905.

———————————

30) Sahih-i Müslim, Kitabu Fedailu’s-Sahabe, B. 4, Hds. 36-37.

         Sünen-i Dârimî, Kitabu Fedailu’l-Kur’ân, B. 1, Hds. 3319.

         İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, Vdğ. İst. 1996, C.1, Sh. 433, Hds. 933 (1608). Ahmed İbn Hanbel, El-Müsned, C.3, Sh. 14’den.

31) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Menakıb, B. 90, Hds. 4038.

         İmam Suyutî, A.g.e. C.2, Sh. 78, Hds. 1446 (2631). Ahmed İbn Hanbel, El-Müsned, C. 3, Sh. 14,17,26 ve C.5, Sh. 182’den.

         Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1997, C. 2, Sh. 343-344, Hds. 252.

32) Bkz. Bakara, 2/256.

33) Âl-i İmrân, 3/103.

34) Bkz. Muhammed, 47/24.

———————————

35) Bkz. Ahzab, 33/21.

36) Nisa, 4/80.

37) Bkz. Ahzab, 33/6.

38) Bkz. Âl-i İmrân, 3/31-32.

39) Bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 7, Hds. 7-8.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 16, Hds. 69-70.

———————————

40) Bkz. Tevbe, 9/24.

41) Bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 8, Hds. 9.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 15, Hds. 68.

42) İmam Malik, Muvatta’, Kitabu’l-Kader, Hds. 3.

         İmam Hafız el-Munzirî, Hadislerle İslâm - Terğib ve Terhib, Çev. A. Muhtar Büyükçınar, Vdğ. İst. T.Y. C.1, Sh. 99, Hds. 6. Hakim, İbn Abbas (r.a.)’dan.

         El-Hafız Şihabuddin Ahmed b. Ali İbnu Hacer el-Askalânî, Terğib ve Terhib, Çev. Abdulvehhab Öztürk, İst. 1982, Sh. 27, Hds. 16.

         İbn Hişam, İslâm Tarihi - Siret-i İbn Hişam Tercemesi, Çev. Hasan Ege, İst. 1985. C. 4, Sh. 346.

43) Sahih-i Buhârî, Kitabu’n-Nikâh, B. 1, Hds. 1.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’n-Nikâh, B, 1, Hds. 5.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’n-Nikâh, B. 4, Hds. 3203.

———————————

44) Nisa, 4/59.

45) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Melahim, B. 17, Hds. 4344.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 12, Hds. 2265.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 37, Hds. 4191.

         Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 20, Hds. 4011-4012.

         Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir, C.1, Sh. 164, Hds. 100.

———————————

46) Bkz. Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Hacc, B. 51, Hds. 311.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cihad, B. 28, Hds. 1758.

47) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 20, Hds. 78.

———————————

48) Bkz. Hucurât, 49/10.

49) Bkz. Hucurât, 49/13.

50) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Buyu’, B. 68 (Bab başlığında)

———————————

         İmam Ahmed İbn Hanbel, El-Müsned, C.3, Sh. 418-419 ve C.4, Sh. 259 (senedi ile)

         Şu hadis-i şerifi buraya kaydetmek faideli olur kanaatindeyiz.

         Ebu Hüreyre (r.a.)’dan.

         Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

         "Müslümanın, müslüman üzerindeki hakkı altıdır."

         (Kendisine:)

         — Nedir onlar ya Rasulallah? denilmiş.

         (Rasulullah, s.a.s.):

         "Ona rastladığın zaman selâm ver.

         Seni çağırırsa icabet et.

         Senden nasihat dilerse, ona nasihat et.

         Aksırır da Allah’a hamd ederse, ona teşmit et.

         Hastalanırsa, onu dolaş ziyaret et.

         Öldüğü vakit de, arkasından git!" buyurmuş.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’s-Selâm, B. 3, Hds. 5.

         İmam Buhârî, Edebu’l-Müfred, B. 416, Hds. 925.

51) Tevbe, 9/91.

52) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Buyu’, B. 68, Hbr. 106.

———————————

53) Sahih-i Buhârî, Kitabul-İman, B. 44, Hbr. 50-51.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 23, Hbr. 97-98.

         Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B. 17, Hbr. 1991.

         Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 16, Hbr. 4157.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B. 67, Hbr. 4945.

         Eş-Şafiî, A.g.e. Sh. 30, Md. 171.

54) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 17, Hds. 4159 ve 4158.

———————————

55) Ahmed Davudoğlu, A.g.e. C.1, Sh. 303, 2. Baskı.

56) Bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 6, Hds. 6.

         Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 17, Hds. 71.

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mağazî, B. 40, Hds. 231.

                              Kitabu’l-Cihad, ve’s-Siyer, B. 101, Hds. 152.

                              Kitabu Fedailu Ashabu’n-Nebî, B. 9, Hds. 49.

         Sahih-i Müslim, Kitabu Fedailu’s-Sahabe, B. 4, Hds. 34.

         Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-İlm, B. 10, Hds. 3661 (Son cümle).

———————————

2) İbn Hişam, İslâm Tarihi - Siret-i İbn Hişam Tercemesi, Çev. Hasan Ege, İst. 1985, C. 3, Sh. 461-462.

         İmam Muhammed b. Muhammed b. Süleyman Er-Rûdânî, Cemu’l-Fevaid - Büyük Hadis Külliyatı, Çev. Naim Erdoğan, İst. T.Y. C. 3, Sh. 347, Hds. 6623. Ahmed İbn Hanbel, El-Müsned, C. 5, Sh. 353-354’den.

———————————

3) Bkz. İbn Hişam, A.g.e. C. 3, Sh. 462.

         İbn Kesir, El-Bidaye ve’n-Nihaye - Büyük İslâm Tarihi, Çev. Mehmet Keskin, İst. 1994, C. 4, Sh. 322.

         İbnü’l-Esir, El-Kâmil Fi’t-Tarih Tercümesi - İslâm Tarihi, Çev. M. Beşir Eryorsoy, İst. 1985, C. 2, Sh. 206.

         Haberin bir değerlendirmesi için bkz. Aliyyu’l-Karî, Zayıf Hadisleri Öğrenme Metodu, Çev. Ahmed Serdaroğlu, İst. 1986, Sh. 63.

———————————

4) Sahih-i Müslim, Kitabu Fedailu’s-Sahabe, B. 4, Hds. 33.

         Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1997, C. 2, Sh. 230, Hds. 543.

———————————

5)Bkz. Zariyat, 51/56.

———————————

6)    Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İst. 1983, C. 8, Sh. 453 ve C. 10, Sh. 251.

———————————

7)    Bkz. Ahzab, 33/21.

———————————

8) Bkz. Bakara, 2/193, Enfal, 8/39.

9) Bkz. Âl-i İmrân, 3/64.

———————————

10) Bkz. Yûsuf, 12/40 ve 67, En’âm, 6/57 ve 62.

11) Bkz. Kehf, 18/26.

12) Tâhâ, 20/41-44.

13) Nazi’at, 79/17-19.

———————————

14) A’râf, 7/158. Ayrıca Bkz. Nisâ, 4/79, Sebe’, 34/28.

———————————

15) Bakara, 2/256.

16) Bkz. Âl-i İmrân, 3/19 ve 85.

———————————

17) Tevbe, 9/29.

18) Bkz. Lokman, 31/13.

———————————

19) Er-Rûdânî, A.g.e. C. 3, Sh. 258, Hds. 6395. Ahmed İbn Hanbel, El-Müsned, C. 4, Sh. 63’den.

20) Sahih-i Buhârî, Kitabu’t-Tefsir, B. 56, Hds. 74.

     Taberî, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, Çev. Zakir Kadirî Ugan - Ahmet Temir, İst. 1992, C. 5, Sh. 587.

     Ebu Ubeyd, Kitabu’l-Emvâl, Çev. Cemaleddin Saylık, İst. 1981, Sh. 40.

———————————

21) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 16, Hds. 18.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 8, Hds. 32.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İman, B. 2, Hds. 2735.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 15, Hds. 4970

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 1, Hds. 3927-3928.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 95, Hds. 2641.

     Sünen-i Dârimî, Kitabu’s-Siyer, B. 10, Hds. 2450.

———————————

22) Bkz. Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 17, Hds. 2504.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cihad, B. 1, Hds. 3082.

     Sünen-i Dârîmî, Kitabu’l-Cihad, B. 38, Hds. 2436.

23) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mağazî, B. 62, Hds. 345.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’z-Zekat, B. 6, Hds. 31.

———————————

24) Zümer, 39/65.

25) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 2, Hds. 3.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 82, Hds. 2612.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cihad, B. 38, Hds. 2858.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’s-Siyer, B. 47, Hds. 1666.

     İmam Azam, Müsned, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, Hds. 316/2.

     Sünen-i Dârîmî, Kitabu’s-Siyer, B. 8, Hds. 2447.

———————————

26) Müddessir, 74/1-2.

27) "Ey Peygamber, Allah’dan sakın, kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Şübhesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

     Sana Rabbinden vahyedilene uy! Şübhesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

     Allah’a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter." Ahzab, 33/1-3.

———————————

28) Ebu’d-Derda (r.a.)’dan.

     Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

     "Muhakkak âlimler, Peygamberlerin varisleridir."

     Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B. 17, Hds. 223.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İlm, B. 19, Hds. 2822.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-İlm, B. 1, Hds. 3641.

     Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İlm, B. 11 (Bölüm Başlığında).

———————————

29) Zariyat, 51/55.

30) Zariyat, 51/51.

31) Nahl, 16/125.

———————————

32) Fussilet, 41/33-35.

33) Bkz. Âl-i İmrân, 3/102-103.

34) Âl-i İmrân, 3/104-015.

———————————

35) A’râf, 7/164.

36) "Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere): öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur." Mâide, 5/32.

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 17, Hds. 19.

                              Kitabu’l-Hacc, B. 4, Hds. 5.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 36, Hds. 135.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu Fedâili’l-Cihad, B. 22, Hds. 1709.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cihad, B. 17, Hds. 3115-3116.

                              Kitabu Menasiku’l-Hacc, B. 4, Hds. 2614.

                              Kitabu’l-İman, B. 1, Hds. 4952-4953.

     Sünen-i Dârimî, Kitabu’l-Cihad, B. 4, Hd. 2393.

———————————

2) Fecr, 89/29-30.

3) Sünen-i Dârimî, Kitabu’r-Rikak, B. 28, Hds. 2742.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 1, Hds. 4953.

———————————

4) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 13, Hds. 23.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 41, Hds. 144.

———————————

5) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 46, Hds. 71.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 10, Hds. 49-50.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, B. 35, Hds. 4296.

6) Fetih, 48/8-9.

7) Fetih, 48/13.

8) Bkz. Fussilet, 41/33.

———————————

9) Bkz. Mülk, 67/2.

10) Bkz. Zariyat, 51/56.

11) Nisa, 4/36.

12) Nisa, 4/136.

13) İmam Muhammed b. Muhammed b. Süleyman er-Rûdânî, Cemu’l-Fevaid-Büyük Hadis Külliyatı, Çev. Naim Erdoğan, İst. T.Y. C. 1, Sh. 39, Hds. 111. Ahmed İbn Hanbel, El-Müsned, C.2, Sh. 359, ceyd İsnadla.

     İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, Vdğ. İst. 1996, C. 2, Sh. 288, Hds. 1915 (3581).

———————————

14) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 1, Hds. 4.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 29, Hds. 110.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu Fedaili’l-Cihad, B. 1, Hds. 1669.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cihad, B. 17, Hds. 3114.

15) İmam Hafız el-Munzirî, Hadislerle İslâm - Terğib ve Terhib, Çev. A. Muhtar Büyükçınar, Vdğ. İst. 1985, C. 3, Sh. 246, Hds. 6. Taberanî, Hasen isnad ile.

     İbn Hacer el-Askalanî, Terğib ve Terhib, Çev. Abdulvehhab Öztürk, İst. 1982, Sh. 304, Hds. 467.

16) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 20, Hds. 4005.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 8, Hds. 2257.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Melahim, B. 17, Hds. 4338.

———————————

17) Nisa, 4/75-76.

18) Âl-i İmrân, 3/142.

19) Muhammed, 47/7.

20) Hacc, 22/40.

21) Rum, 30/47.

———————————

22) Âl-i İmrân, 3/96-97.

23) Bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’s-Salat, B. 56, Hds. 84.

———————————

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Mesacid, Hds. 3.

24) Sahih-i Buhârî, Ebvabu’l-Umre, B. 1, Hds. 1.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Hacc, B. 79, Hds. 437.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Menasık, B. 3, Hds. 2888.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Hacc, B. 2, Hds. 807.

     Sünen-i Neseî, Kitabu Menasiku’l-Hacc, B. 3, Hds. 2612-2613.

     İmam Malik, Muvatta’, Kitabu’l-Hacc, Hds. 65.

25) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Hacc, B. 4, Hds. 7.

———————————

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Hacc, B. 79, Hds. 438.

     Sünen-i Neseî, Kitabu Menasiku’l-Hacc, B. 4, Hds. 2617.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Hacc, B. 2, Hds. 808.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Menasık, B. 3, Hds. 2889.

26) Bakara, 2/197.

27) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 54, Hds. 192.

28) Sünen-i Neseî, Kitabu Menasiku’l-Hacc, B. 6, Hds. 2620.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Hacc, B. 2, Hds. 807.

———————————

29) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Hacc, B. 4, Hds. 6.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Menasık, B. 8, Hds. 2901. İbn Mace’de şu ziyade yer alır: "Çarpışmasız cihad: Hacc ve Umre."

     Sünen-i Neseî, Kitabu Menasiku’l-Hacc, B. 4, Hds. 2618.

30) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Menasık, B. 8, Hds. 2902.

     Sünen-i Neseî, Kitabu Menasiku’l-Hacc, B. 4, Hds. 2616.

———————————

31) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Menasık, B. 5, Hds. 2893.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cihad, B. 13, Hds. 3107.

                                Kitabu Menasiku’l-Hacc, B. 4, Hds. 2615.

32) Hacc, 22/27-28.

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 155, Hds. 228.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 6, Hds. 20.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 89, Hds. 2631.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu Fedaili’l-Cihad, B. 23, Hds. 1710.

———————————

     Sünen-i Dârimî, Kitabu’s-Siyer, B. 6, Hds. 2445.

     Taberanî, Mu’cemu’s-Sağir, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1997, C. 2, Sh. 230, Hds. 543.

———————————

2) "Andolsun, Biz elçilerimizi, apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye, onlarla birlikte Kitab’ı ve Mizanı indirdik. Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlık için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik. Öyle ki Allah, kendisine ve elçilerine gayb ile (görmedikleri hâlde) kimlerin yardım edeceğini bilsin (ortaya çıkarsın). Şübhesiz Allah, büyük kuvvet sahibidir, üstün olandır." Hadid, 57/25.

———————————

3) Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İst. 1983, C. 8, Sh. 468 (4914) vd.

     Sünen-i Ebu Davud Tercüme ve Şerhi, Hzr. Necati Yeniel, Vdğ. İst. 1990, C.10, Sh.155-156 (Aynî, Umdetu’l-Karî, C.14, Sh.278’den)

4) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 90, Hds. 2632.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’d-Daavat (Çeşitli Hadisler), B.8, Hds.3816

     Sünen-i Dârimî, Kitabu’l-Cihad, B. 7, Hds. 2446.

———————————

5) Enfâl, 8/45-47.

6) Hucurât, 49/15.

———————————

7) Tevbe, 9/119.

8) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 17, Hds. 2504.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cihad, B. 1, Hds. 3082.

     Sünen-i Dârimî, Kitabu’l-Cihad, B. 38, Hds. 2436.

9) Bkz. Bakara, 2/195. Enfâl, 8/39.

10) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 47, Hds. 158.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 17, Hds. 2502.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cihad, B. 2, Hds. 3083.

———————————

11) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 5, Hds. 12.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 30, Hds. 114-115.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu Fedaili’l-Cihad, B. 17, Hds. 1701.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cihad, B. 2, Hds. 2755-2757.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cihad, B. 11, Hds. 3104.

     Sünen-i Dârimî, Kitabu’l-Cihad, B. 9, Hds. 2403.

12) Saff, 61/10-12.

13) Enâfl, 8/15-16.

———————————

14) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Vesaya, B. 24, Hds. 29.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 38, Hds. 145.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Vesaya, B. 10, Hds. 2874.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Vesaya, B. 12, Hds. 3654.

15) Bakara, 2/250.

———————————

16) Sünen-i Tirmizî, Kitabu Fedaili’l-Cihad, B. 2, Hds. 1671.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cihad, B. 7, Hds. 2767.

     Sünen-i Dârimî, Kitabu’l-Cihad, B. 33, Hds. 2430.

17) Ebu Reyhane (r.a.)’dan.

     Rasulullah (s.a.s.) ile beraber bir savaştaymış. Derken bir gece şöyle buyururken işitmiş:

     "(Cehennem) ateşi, Allah’ın yolunda uykusuz kalan göze haram kılınmıştır. (Cehennem) ateşi, Allah’ın korkusundan yaş boşanan göze de haram kılınmıştır." (Ebu Reyhane) demiş ki:

     — O, üçüncüsünü de buyurmuştu amma ben, onu unuttum.

     Ebu Şureyh, sözüne şöyle devam etti:

     — Ben, bir kimseden bu (üçüncüsünün) şöyle olduğunu işittim:

     "(Cehennem) ateşi, Allah’ın (bakılmasını) yasak kıldığı şeyden sakınılan göze –veya Allah Azze ve Celle yolunda çıkarılan göze– haram kılmıştır."

     Sünen-i Dârimî Kitabu’l-Cihad, B. 11, Hds. 2405.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cihad, B. 10, Hds. 3103 (Birincisi).

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Mağazî, B. 55, Hds. 311-312.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 20, Hds. 83-84.

———————————

2) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 1, Hds. 2.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 20, Hds. 85-86.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 2, Hds. 2480.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’s-Siyer, B. 32, Hds. 1638.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 15, Hds. 4153.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Kefare, B. 12, Hds. 2116.

                                    Kitabu’l-Cihad, B. 9, Hds. 2773.

     Sünen-i Dârimî, Kitabu’s-Siyer, B. 49, Hds. 2515.

———————————

3) Bkz. Ahmed İbn Hanbel, El-Müsned, C.2, Sh. 177 (Abdullah İbn Amr, r.a.’dan)

4) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 13, Hds. 58.

     Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkam, B. 4, Hds. 7.

                              Kitabu’l-Fiten, B. 2, Hds. 5.

———————————

5) Sünen-i Neseî, Kitabu’z-Zekat, B. 73, Hds. 2558.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Hudud, B. 2, Hds. 2536 (Son cümle)

———————————

6) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 1, Hds. 1.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B, 5, Hds. 19-21.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 13, Hds. 4968.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İman, B. 3, Hds. 2736.

     Taberânî, Mu’cemü’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1997, C. 2, Sh. 226, Hds. 538.

7)    Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 15, Hds. 4151.

———————————

8) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 2, Hds. 2479.

     Sünen-i Dârimî, Kitabu’s-Siyer, B. 70, Hds. 2516.

9)Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 15, Hds. 4156.

———————————

10) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Kaseme, B. 25, Hds. 4753.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’s-Siyer, B. 41, Hds. 1654.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad –Secdeye Sığınan Bir Kimseyi Öldürmek Yasaktır Babı– Hds. 2645.

11) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Hudud, B. 2, Hds. 2536.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’z-Zekat, B. 73, Hds. 2558.

———————————

12) Nisa, 4/97.

13) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 33, Hds. 2532.

14) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cihad, B. 16, Hds. 3113.

15) Sünen-i Dârimî, Kitabu’l-Cihad, B. 7, Hds. 2401.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu Fedailu’l-Cihad, B. 17, Hds. 1702.

———————————

1) Sahih-i Buhârî, Kitabu’r-Rikak, B. 26, Hds. 71.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 14, Hds. 64-66.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 9, Hds. 4963.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 2, Hds. 2481.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 2, Hds. 2934.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-İman, B. 12, Hds. 2762-2763 (ilk cümle)

     Sünen-i Dârimî, Kitabu’r-Rikak, B. 4, Hds. 2715 (İlk cümle)

     Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1996, C. 1, Sh. 429, Hds. 320.

———————————

2) Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Bey’at, B. 12, Hds. 4148.

                             Kitabu’z-Zekat, B. 49, Hds. 2516.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Vitr, B. 12, Hds. 1449.

     Sünen-i Dârimî, Kitabu’s-Salat, B. 135, Hds. 1431.

3) Nisa, 4/31.

4) Bkz. Lokman, 31/13.

———————————

5) Sahih-i Buhârî, Kitabu’t-Tevhid, B. 41, Hds. 146.

                              Kitabu’t-Tefsir, B. 4, Hds. 4.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 37, Hds. 141-142.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiru’l-Kur’ân, B. 26, Hds. 3394-3396.

6) Bkz. Nisa, 4/48 ve 116.

7) Bkz. A’râf, 7/172-173.

8) Bkz. Tevbe, 9/31.

9) Bkz. Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Vesaya, B. 24, Hds. 29.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B. 38, Hds. 145.

10) Bu konuda şu iki esere bkz.

     İmam Zehebî, İslâm Şeriatinde Büyük Günahlar (Kitabu’l-Kebâir), Çev. Sıdkı Gülle, İst. 1986.

     İbn Hacer el-Heytemî, İslâm’da Helâller ve Haramlar –Büyük Günahlar– (Ez-Zevacir An iktirafi’l-Kebâir), Çev. Ahmed Serdaroğlu - Lütfi Şentürk, İst. 1986, 2 Cilt.

———————————

11) Sünen-i Tirmizî, Kitabu Sıfatu’l-Cenne, B. 4, Hds. 2650.

12) Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Fiten, B. 26, Hds. 130.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 28, Hds. 2297.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 14, Hds. 3985.

———————————

13) İmam Suyuti, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, Vdğ. İst. 1996, C. 2, Sh. 206, Hds. 1743 (3221)

     Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, C. 1, Sh. 166’dan.

     Aclunî, Keşfu’l-Hafa, C. 1, Sh. 289, Hds. 924. Ahmed, Necmî ve Taberânî rivayet ederler.

14) Bkz. Tevbe, 9/119.

———————————

15) Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 15, Hds. 3988.

16) Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Fiten, B. 14, Hds. 38.

———————————

     Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-İman, B. 11, Hds. 12.

                                 Kitabu’l-rikak, B. 34, Hds.82.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Fiten, B. 4, Hds. 4267.

     Sünen-i Neseî, Kitabu’l-İman, B. 30, Hds. 5003.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 13, Hds. 3980.

     İmam Malik, Muvatta’, Kitabu’l-İsti’zan, Hds. 16.

———————————

17) İmam Kurtubî, el-Camiu Li Ahkâmi’l-Kur’ân, Çev. M. Beşir Eryarsoy, İst. 1998, C. 5, Sh. 426-427.

———————————

18) Sünen-i Neseî, Kitabu’z-Zekat, B. 74, Hds. 2559.

     Sünen-i Tirmizî, Kitabu Fedailu’l-Cihad, B. 18, Hds. 1703.

     Sünen-i Dârimî, Kitabu’l-Cihad, B. 6, Hds. 2400.

     İmam Malik, Muvatta’, Kitabu’l-Cihad, Hds. 4.

     İmam Malik (rh.a.)’in rivayetinde şu ziyade var:

     "... Namaz kılıp oruç tutan ve Allah’a hiç bir şey ortak koşmadan O’na ibadet eden kimse..."

19) Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Fiten, B. 14, Hds. 2268.

———————————

20) Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiru’l-Kur’ân, B. 6, Hds. 3250.

     Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, B. 21, Hds. 4014.

     Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Melahim, B. 17, Hds. 4341.

———————————

21) Bkz. Fecr, 89/27-30.

22) Bu faziletli hicret ve muhacirin değerini anlatan şu hadisi de kaydetmek, yerinde bir harekettir:

     Ebu Said el-Hudrî (r.a.)’dan.

     (Bir Kerre):

     — Ya Rasulellah (s.a.s.), insanların hangisi daha faziletlidir? denildi.

     Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s.):

     "Canıyla, malıyla Allah yolunda cihad eden mü’mindir." buyurdu.

     Sahabîler:

     — Sonra kimdir? dediler.

     Rasulullah (s.a.s.):

     "Vâdîlerden bir vâdî içinde (yalnızlığa çekilen) bir mü’mindir ki, o, Allah’dan korkar da insanları kendi şerrinden rahat bırakır." buyurdu.

     Sahah-i Buhârî, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B. 2, Hds. 5.

     Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, B. 34, Hds. 122-123.